Kjø­re­møns­te­ret på Grav­dal end­res på ny

Slik blir det nye kjøremønsteret på Gravdal fra 12 januar.

Slik blir det nye kjøremønsteret på Gravdal fra 12 januar. Foto:

Fra 12. ja­nu­ar blir det nytt kjø­re­møns­ter på Grav­dal på grunn av an­leggs­ar­beid. 

DEL

An­leggs­ar­bei­de­ne i Grav­dals­ga­ta går framover og går nå vi­de­re for­bi Sy­ke­hus­bak­ken og mot den gam­le mat­bu­tik­ken i Grav­dals­ga­ta 24 (Mart­nes).

– For å få det­te til, må kjø­re­møns­te­ret i Gravdalgata end­res nok en gang. Nytt kjø­re­møns­ter vil gjel­de fra 12. ja­nu­ar til 19 feb­ruar. Vi ber der­for alle tra­fi­kan­ter leg­ge mer­ke til føl­gen­de, sier Dag Rei­dar Mørch, øko­no­mi­an­svar­lig hos Tho­re Magnussen & Sønn, i en e-post.

  • Mid­ler­ti­dig veg mel­lom Sy­ke­hus­bak­ken og Grav­dals­ga­ta opp­rett­hol­des i nytt kjø­re­møns­ter. Myke tra­fi­kan­ter skal fort­satt be­nyt­te mid­ler­ti­dig gang­felt mel­lom Grav­dals­ga­ta og Sy­ke­hus­bak­ken og det or­di­næ­re for­tau­et vi­de­re mot Buks­nes sko­le. Vi opp­ford­rer alle myke tra­fi­kan­ter til å bru­ke re­fleks­vest el­ler lik­nen­de når de går el­ler syk­ler langs Grav­dals­ga­ta.
  • Grav­dals­ga­ta blir nå sper­ret på føl­gen­de ste­der
  • Bun­nen av Sy­ke­hus­bak­ken.
  • Kryss Sy­ke­hus­bak­ken – Grav­dals­ga­ta.
  • NY veg­sper­ring etab­le­res i Grav­dals­ga­ta oven­for Bunn­pris, slik at en kun får til­kjø­ring til Bunn­pris fra Buks­nes­vei­en. (se kart­ut­snitt )
  • NY veg­sper­ring etab­le­res i Grav­dals­ga­ta, like før kryss mot Hornsbakken. (se kart­ut­snitt) Legg mer­ke til at de som bor i Chr. Volds veg kan be­nyt­te for­tau for å kjøre til sine ei­en­dom­mer, det­te gjel­der også for ei­en­dom­me­ne i Grav­dals­ga­ta 15 og Grav­dals­ga­ta 17. Tho­re Magnussen og Sønn AS ber om at alle som skal be­nyt­te for­tau­et for å kjøre til sine ei­en­dom­mer, ut­vi­ser stor for­sik­tig­het, slik at tra­fikk­far­li­ge si­tua­sjo­ner unn­gås.

– Vi har for­stå­el­se for at an­leggs­ar­bei­de­ne kan være ut­ford­ren­de for bru­ker­ne av Grav­dals­ga­ta og vil der­for takke dere alle for den smi­dig­het og vel­vil­je som vi er blitt møtt med så langt. Tho­re Magnussen og Sønn AS skal fort­set­te å leg­ge til ret­te for at an­leggs­ar­bei­de­ne kan gjen­nom­fø­res på en trygg og kva­li­ta­tivt god måte, sier Mørch.


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken