FAU på Ballstad skole har diskutert høringsnotatet fra Vestvågøy kommuneom leirskole og klasseturer i vårt møte 10.11.2022.

FAU påpekte at denne saken er for kompleks til at det er mulig å gi et enkelt høringssvar uten å involvere et breiere foreldre-demokrati på skolen. Vi ber derfor primært om at høringsfristen for denne saken utsettes slik at skolene og FAU har tid til å gjennomføre grundige høringer i denne saken. Saken er av relativt stor betydning for samtlige av kommunens skolebarn og dermed også alle deres foreldre. Vi må derfor få tid til å involvere så mange som mulig og gi dem tid til å bearbeide denne saken og gi sine innspill. Vi ber i denne sammenheng også lokalavisene om å bidra til å informere befolkningen om sakens innhold slik at foreldrene enklere kan gjøre seg opp en formening om endringer i denne delen av skoletilbudet. FAU deler her noen av de bekymringene som framkom i vår diskusjon rundt denne for å vise fram noe av det som gjør den komplisert. Dersom saken ikke kan gis forlenget høring ber vi kommunens politikere bruke tid på å diskutere disse elementene i kommunestyret.

1) Vestvågøy kommune ønsker å vedta at all leirskole skal gjennomføres hos en spesiell privateid bedrift (Borg Vikingleirskole). Samme praksis benyttes i Vågan, om vi leser Lofotposten rett. FAU på Ballstad stiller seg undrende til om kommunen kan gi en bedrift monopol-rettigheter til å selge dette produktet til våre barn uten noen form for konkurranse. Vi hadde forstått dette dersom Borg Vikingskole faktisk var en skole, og at den ble eid av kommunen. Dette er imidlertid ikke tilfelle. Er det i det hele tatt lov å fatte et sånt vedtak uten at det åpnes for konkurranse og anbud og at kriterier for drift og prising er tydelig beskrevet?

2) Foreldre som har hatt barn på vikingleirskolen på Borg setter spørsmålstegn ved hvilke regelverk denne bedriften drives under. Dette framstår som en overnattingsbedrift, og bedriften er registrert som en overnattingsbedrift i Brønnøysund. Men i motsetning til andre kommersielle overnattingsbedrifter har ikke denne bedriften bemanning på kveld og natt. Ingen våken nattevakt eller betjening er ansvarlig for barnas sikkerhet på kveld og natt. Er dette lov?

3) Ifølge det foreslåtte regelverket forventes at lærerne i framtiden skal ha fullt ansvar for sine klasser 24 timer i døgnet gjennom 4 arbeidsdager og 3 overnattinger. Er dette i det hele tatt lov uten at leirskolen har våken bemanning som kan avlaste lærerne så de får sove?

4) Høringsdokumentet forsøker å behandle to saker (leirskoler og klasseturer) som er relativt forskjellig. Dette gjør saken vesentlig mer kompleks enn nødvendig. I begge delene av saken argumenteres det for en type vedtak basert på en forståelse av at skolen skal være gratis for alle elever (gratisprinsippet). Men gratisprinsippet brukes i den ene delen av saken for å argumentere mot dugnad. I den andre delen av saken benyttes prinsippet som argument for dugnad. Her er saksutredningen inkonsekvent og det er dermed vanskelig å forstå hvordan kommunen vil praktisere gratisprinsippet.

5) Kun småpenger skiller leirskolen på Borg fra andre tilbydere av slike tjenester i regionen. Saksframlegget peker på ekstrakostnader på anslagsvis 130.000 kroner dersom skolene kan velge andre leirskoler i regionen. Er det heldig å radere ut all konkurranse i denne bransjen for å spare noen småpenger på barna våre?