«Hvis du er riktig sitert i Lofot-Tidende 12. august, Odd Eskil Andersen, sier du følgende: «Variasjoner i klimaet har vi hele tida, men jeg har ikke latt meg overbevise om at disse endringene er menneskeskapte».

Forskningsresultater er ikke argumenter som skal overbevise enkeltpersoner. Heller ikke Odd Eskil Andersen i Vestvågøy. Samlet sett utgjør de derimot den til enhver tid best tilgjengelige kunnskapen på et bestemt felt. Om det nå gjelder klima, pedagogikk eller sykdom. Vitenskapen er per i dag det beste verktøyet vi har for å forstå verden og dermed også det beste utgangspunktet for politiske diskusjoner om hvilke grep som bør tas i et samfunn.

Denne kunnskapen kan selvsagt endre seg over tid når ny forskning og ny kunnskap kommer til. Dette nettopp fordi det ikke er meninger, men resultater av forskning. Det er derfor man tidligere behandlet hodepine med en varm klut, mens man i dag kan ta en Paracet.

Du skal med andre ord ikke overbevises om at jorden er rund; det er konsensus blant forskerne i dag som gjør at det er mest sannsynlig å anta at den er det. Du skal ikke overbevises om at en Paracet hjelper best mot hodepine, og du skal heller ikke overbevises om at klimaendringer er menneskeskapte.

Det er derimot helt legitimt å mene politisk at man ikke skal ta hensyn til akkurat disse forskningsresultatene. Man kan for eksempel mene at hensyn til økonomi trumfer hensyn til klima. Men det er lite fruktbart, og til dels ganske farlig, å sette vitenskapen til side og heller ta utgangspunkt i hva du eller andre enkeltpersoner lar seg overbevise om».