Fredag 24. juni har Steinar Pleym Pedersen et godt debattinnlegg i Lofotposten om hvorfor Lofoten trenger bedre vei (bedre E10). Det er neppe noen som er særlig uenig i det, og vi er helt enig i at bedre vei må på plass først, både østover og vestover fra Svolvær. I tillegg til de argumentene Pleym Pedersen nevner er behovet for utvikling av en felles bo og arbeidsmarkedsregion for Lofoten et veldig viktig argument. Med den konkurransen vi nå opplever om kvalifisert arbeidskraft over hele landet, også i Lofoten, er de regioner som kan tilby to arbeidsplasser for samboere/ektepar vinnere. Ved å se Leknes og Svolvær som et felles arbeidsmarked stiller regionen betydelig sterkere i konkurransen om fremtidens topp utdannede arbeidstakere. Men da må kjøretiden mellom Leknes og Svolvær bli kortere, slik at en an enkelt kan bo i en av byene, og gjerne arbeide i den andre. Derfor haster det med å få utbedret E10, slik at Lofoten kan fremstå som vinner, også på dette området.

Så er de fleste av oss også enig i at dagens flytilbud må bli bedre. Allerede nå, før sommertrafikken er startet for fullt, er flyene fulle fra både Leknes og Svolvær. Widerøe er monopolist på flytrafikken til/fra Lofoten, oppfyller statens minimumskrav til setekapasitet, og har ingen ledige fly for å øke kapasiteten til/fra Lofoten, sier de. Det er sikkert riktig. Men det hjelper hverken privatpersoner eller næringsliv i Lofoten. En annen betydelig negativ faktor knyttet til dagens flytilbud er prisene. For en som får billetten betalt av arbeidsgiver eller en offentlig instans, har prisen sikkert ingen stor betydning. Men for de personene eller familiene som er avhengig av å reise med Widerøe til/fra Leknes og må betale billettkostnadene selv, er dette en betydelig negativ utfordring. For samme pris som Bodø/Lofoten for en familie, kan en med utgangspunkt i Oslo/Gardermoen rekke de fleste populære reisemål i Europa med gunstige tilbudspriser. Rabatterte billetter Bodø/Lofoten forekommer nesten ikke.

Gjennom mange offentlige utredninger er det påpekt at den mest effektive måten å oppnå billigere flybilletter til/fra Lofoten er konkurranse om passasjerene. Så lenge vi bare har 800-meters flystriper i regionen er det kun Widerøe som kan operere her, og dermed oppstår denne kjedelige prisutviklingen.

Den siste offentlige utredningen som omhandler pris- og konkurransesituasjonen for fly til/fra Lofoten er Avinor og Statens Vegvesens felles utredning om ny flyplass og opprusting av E10. Her spås det en tilnærmet halvering av billettprisene Lofoten – Oslo, dersom det blir utbygd en større flyplass i regionen. Er det noen som ikke ønsker billigere flybilletter? Det fremgår også at av dagens flytrafikk fra Lofoten skal mellom 50 og 60 prosent av passasjerene til Bodø. Det betyr at det også i all fremtid vil være behov for mindre fly som trafikkerer denne strekningen, med flere avganger pr. dag.

Pleym Pedersen toucher også inn på miljø- og støyproblematikk i sitt innlegg. Til alle som er opptatt av det har vi i Norge opprettet gode og forsvarlige systemer som ivaretar begge forhold. Uten akseptable og godkjente forhold på begge områder blir det aldri bygd en større flyplass i Lofoten. Gjennom en omfattende KVU (Konseptvalgutreding) vil både disse og flere aktuelle forhold bli grundig utredet og belyst. Allerede nå vet vi at med dagens flytyper er miljøbelastningen betydelig større pr. passasjer for små fly enn for større, og flere mellomlandinger øker også utslippene av luftforurensning. Vi vet også at økt biltrafikk Lofoten – Evenes allerede i dag er stor som konsekvens av flyprisene og manglende flykapasitet, med de miljøkonsekvenser dette har. Uten bedre flytilbud til/fra Lofoten vil dette sannsynligvis øke sterkt i årene som kommer.

Avslutningsvis etterlyser Pleym Pedersen enighet i Lofoten.

Det er gledelig å konstatere at det allerede er politisk enighet om både utbedring av E10 og ny flyplass. Sett i sammenheng er prosjektene samfunnsøkonomisk lønnsomme. Denne enigheten og konklusjonen må vi ikke skusle bort og stå med lua i handa, men med stor frimodighet argumentere for at Lofoten trenger både utbedret E10 og større flyplass. Det vil være kjærkomment for oss som bor her, for alle som vil besøke oss, for en stadig voksende reiselivsnæring, og for utvikling i regionen generelt.