Høringsfrist for Nasjonal transportplan (NTP), som skal gjelde fra 2022 til 2033, gikk ut 1. juli 2020. Denne blir vedtatt nå i høst 2020, og Stortingsmelding om ny NTP legges fram i 2021. Planen har vært gjennom en omfattende prosess med forslag, innspill og prioriteringer. Nå går startskuddet for innspill til neste rullering av NTP, som angir regjeringens transportpolitikk for neste periode. Nå må kommunene i Vesterålen og Lofoten kjenne sin besøkelsestid, og samarbeide om viktige innspill for å styrke forholdene for syklende i denne vakre landsdelen.

Strekningen Andenes -Å inngår i «Nasjonal Sykkelrute 1», som strekker seg fra Nordkapp til Lindesnes. Traseen går gjennom vakker natur, men følger i hovedsak etablerte kjøreveger med mange tunneler og er bare på en liten del av strekningen tilrettelagt for syklister. Vi har sett på muligheten til å etablere et sammenhengende og trygt sykkeltilbud, som delvis er uavhengig av hovedvegen for biler, i Vesterålen og Lofoten. Dette vil legge til rette for en ny type bærekraftig turisme hvor de besøkende blir i regionen i lengre tid enn dagens bobilturister, kommer tettere innpå naturen og tar i bruk større deler av området slik at man får en bedre spredning og et breiere tilbud. Dette vil kunne danne grunnlag for et lokalt næringsliv langs traseen i form av matservering, overnatting, samt opplevelser innen natur og kultur.

I sommer har det, på grunn av koronaepidemien, i hovedsak vært norske turister i Lofoten. De har sikkert hatt en finfin opplevelse i det flotte nordnorske været. Men tenk hvis vi på sikt kunne tilby sykkeltur for hele familien på trygge veier gjennom et av Norges vakreste naturområder!

I sommer har det, på grunn av koronaepidemien, i hovedsak vært norske turister i Lofoten. De har sikkert hatt en finfin opplevelse i det flotte nordnorske været. Men tenk hvis vi på sikt kunne tilby sykkeltur for hele familien på trygge veier gjennom et av Norges vakreste naturområder!

Dagens situasjon:

Lofoten og Vesterålen er blant de mest naturskjønne og attraktive områdene i Norge. Årlig utgjør turismen ca. 445 000 gjestedøgn i Lofoten, ifølge Statistisk sentralbyrå. Ifølge både NRK og diverse avisartikler er det snakk om mellom 1 million til 1,7 millioner turister, men dette er ikke dokumenterte tall. De fleste velger å kjøre bil og bobil, men en god del velger også å sykle. Det er et fantastisk godt utgangspunkt at så mange allerede vil til Lofoten, og turismen vil antakelig øke framover.

Nasjonal sykkelrute gjennom Lofoten og Vesterålen følger i hovedsak hovedveg for biler, og det er stort sett ikke etablert egne sykkelveger eller sykkelfelt. Hovedsesongen for sykkel samsvarer i stor grad med høysesong for turister i bil. Dette medfører at det er stor trafikk i juli og august. I praksis sykler man i stor grad på smale veger, og flere steder må man sykle gjennom mørke, usikre og utrivelige tunneler. Dette er ikke trygt, og opplevelsen av at man når som helst kan bli nedkjørt av en bil har negativ påvirkning på opplevelsen av turen.

Visjon:

Sammenhengende og trygt sykkelvegnett

Hadde det ikke vært fint om vi hadde et sammenhengende sykkelvegnett fra Andenes i Vesterålen helt ut til Å i Lofoten, hvor man kan sykle trygt og oppleve naturen på nært hold? Vi ser for oss at man på deler av den etablerte strekningen legger til rette for en alternativ rute sykkelrute, utenom de høyt trafikkerte kjørevegene. En slik trasé vil kunne sys sammen av eksisterende traktorveger og stier, pluss nyetablering av viktige ledd for å få dette til å henge sammen, slik at ikke kostnadene blir for høye. Vegen vil delvis kunne sammenfalle med kjøreveg, der dette er naturlig, mens den andre steder kan snirkle seg gjennom hittil utilgjengelige naturområder. Der det er tunneler langs hovedvegen kan man ta i bruk igjen de gamle vegene rundt fjellet. På denne måten vil man kunne ta i bruk større deler av Lofoten/ Vesterålen, og man vil få en bedre spredning av turister. Sykkelvegen vil både kunne fungere som viktig transportåre mellom viktige målpunkter for lokalbefolkningen, og som turveg for dem som ønsker å sykle langt.

Utvikle tilbud langs traseen

En slik trasé ville kunne binde sammen viktige opplevelsespunkter, naturområder og kulturtilbud som allerede finnes i området. I tillegg vil sykkelvegen på sikt kunne fungere som en ny ryggmarg, en rød tråd gjennom Vesterålen-Lofoten, hvor det kan etableres og utvikles nye konsepter og tilbud. Dersom folk skal velge å sykle en omveg istedenfor å følge kjørevegen, er det avgjørende at det finnes tilrettelagte målpunkter og overnattingsmuligheter underveis, slik at man kan dele opp turen i små eller store etapper, etter behov. Målpunkter kan være kulturtilbud som gallerier, konsertarenaer og kunstutslag, overnattingssteder av ulike stedstilpasset art samt restauranter og kafeer. Man vil kunne tilby transport av bagasje mellom overnattingsstedene. I tillegg kan det legges til rette for opplading og utleie av elsykler langs traseen, da elsyklene er et voksende marked som på sikt vil bli svært populært. Også utleie av kajakker, kanoer og andre båter kombinert med fiske er en åpenbar mulighet.

Mange steder vil det være naturlig at slike etableringer legges i tilknytning til allerede viktige punkter, som topper eller utflukter til øyer og fiskevær. På denne måten kan man skape en synergieffekt samtidig som man får vist fram større deler av dette vakre området en det som er tilfellet i dag. Kanskje traseen til Å kan bli Norges svar på pilegrimsleden til Santiago de Compostela?

(innlegget fortsetter under kartet)

Den bærekraftige turist

Lofoten er et av de mest populære turistmålene i Norge. Som region kan man ikke direkte velge hvilke turister man ønsker besøk av, da hvem som helst kan reise hit (når det ikke er korona-epidemi). Men gjennom utvikling av tilbud kan man, indirekte, styre hvem som kommer til området. Hvilken type turister ønsker vi å ha flere av i tiden som kommer?

Ved å tilrettelegge for turister som tilbringer lang tid i området og faktisk opplever naturen på nært hold samtidig som de benytter seg av det lokale næringslivet, kan man oppnå en mer harmonisk, langsiktig, robust og bærekraftig situasjon enn det som er tilfellet i dag.

Det er også viktig å tilrettelegge for de lokale turister, som skal på mindre utflukter i nærområdet og regionen.

Samarbeid for realisering:

Gjennomføring av en slik overordna visjon krever penger, planer og samarbeid. Samarbeid på tvers av kommunegrensene, og mellom Statens vegvesen og Nordland fylkeskommune. Også NOTS, Norsk Organisasjon for Terrengsykling, samt Syklistenes Landsforening vil være viktige aktører i dette arbeidet. Store deler av Lofoten er eid av private, og samarbeid med og mellom grunneiere vil bli vesentlig for gjennomføring. For grunneiere vil dette også åpne for mange nye utviklingsmuligheter.

Men deler av denne visjonen kan kanskje realiseres innenfor den enkelte kommune og med begrensete midler og innsats. Enkelte steder kan det hende det er nok å sette opp tydelige skilt om sykkeltrasé samt etablere enkle, midlertidige overnattingsmuligheter i form av opparbeidet gresslette for telt kombinert med toalett og noen benker. Smale grusveger kan, i første omgang, være bra nok i massevis, dersom traseen går gjennom vakre omgivelser. Dersom traseene blir populære vil markedet medføre at det etter hvert dukker opp tilbud i form av Airbnb, gårdsturisme osv. På sikt kan også traseene oppgraderes og ev. asfalteres, dersom det blir nok penger til dette.

Det pågår arbeid i dag i kommunene i Lofoten og Vesterålen for å få til en mer bærekraftig turisme som ivaretar lokalmiljøet. Dette forslaget er også et innspill til dette arbeidet.

Innspill til Statens vegvesen:

Statens vegvesen jobber for tiden med oppgradering av Europaveg systemet, og har også ansvaret for de nasjonale sykkelveger. Det er i dag 10 strekninger som er definert som nasjonale sykkelveger, og Nasjonal Sykkelrute 1 går gjennom Lofoten og Vesterålen. Et regionalt arbeid med oppgradering av sammenhengende sykkelveg samt utvikling av alternative ruter utenom hovedvegen vil kunne bli et viktig og avgjørende innspill til pågående statlig arbeid. Tiltaket bør få statlig finansiering ved at det inkluderes i Nasjonal Transport Plan i neste periode. Hvis man skal rekke å sende inn et gjennomtenkt og samordnet forslag bør dette arbeidet starte så raskt som mulig. I transportplanen prioriteres sammenhengende tiltak for lengre strekninger, slik at man kan oppnå gode systemer for trafikken. Hvis man lykkes i å konkretisere innspill om felles tiltak, på tvers av mange kommuner, burde dette være høyt prioritert.