Uttalelse fra årsmøtet i Rødt Vestvågøy:

Helse Nords styre har i sak 11-2023 vedtatt endringer som sannsynligvis blir store og negative for vårt lokalsykehus og for innbyggerne i Lofoten. Forslaget kom fra direktøren, uten samarbeid med kommunene i Lofoten, uten konsekvensutredning og til mange protester fra fagmiljø i landsdelen. Etter 6 timers diskusjon vedtok styret forslaget, med kun kosmetiske endringer i ordlyden; «befolkningen skal sikres akuttberedskap». Rødt Vestvågøy er spent på oppfølgingen av denne setningen – vi vil følge med på fortsettelsen.

Mads Gilbert skriver i åpent brev til Helse Nord at «Helse Nord omtaler seg selv i saken konsekvent som foretaksgruppen, som om det var en dagligvarekjede som drifter en helsebutikk etter eget forgodtbefinnende etter bedriftsøkonomiske prinsipper». Rødt Vestvågøy finner det bekrymringsfullt at Helse Nord ikke forstår sin rolle som den viktigste samfunnsaktøren i landsdelen som forvalter av folkets helsetjeneste. Vi anser nettopp foretaksmodellen som det grunnleggende problemet. Offentlige helsetjenester bør ikke være butikk, men ivaretakelse av liv og helse for alle innbyggere, uansett hvor de bor i landet.

I pressekonferanse fra Vestvågøy kommune 21. februar 2023 uttalte kommuneoverlegen at «tett og tilitsfullt samarbeid mellom kommuner og sykehus er nødvendig for videreutvikling av forsvarlige helsetjenester, inkludert akuttberedskapen». Kommunedirektøren fulgte opp med å uttale at «Vestvågøy kommune anser direktørens forslag til styringsvedtak, som ett brudd på samarbeidet i helsefelleskapet som Helse Nord er forpliktet til.» Tidligere sykehusdirektør har i leserbrev gitt oss god innsikt i sakens realitet. Han påpeker at Helse Nord bruker tallmateriale på en måte som kan forlede beslutningstakere til å gjøre vedtak som står i sterk strid med gjeldende nasjonal politikk. Rødt Vestvågøy støtter kritikken av Helse Nord sitt foreslåtte, og nå gjennomførte styringsvedtak.

I Lofoten er vi godt kjent med at vær stopper både flytrafikk, båttrafikk og trafikk langs vei. Vi er også godt kjent med at vi hele året har stort antall turister og at vi under vinterfisket har mange tilreisende båter langs våre farvann. Dette er et argument for at man ikke kun kan legge befolkningstall til grunn når man vurderer behovet for lokalsykehus. Når øyene i Lofoten er isolert på grunn av uvær er det livsviktig at vi har forsvarlige spesialisthelsetjenester tilgjengelig. Når ulykken er ute, slik som bussulykken på Vestvågøy 18. februar, er det helt nødvendig at vi har en oppegående og velfungerende akuttberedskap på vårt lokalsykehus.

Nærhet til sykehus med nødvendige og gode helsetjenester for fødende, akutt pasienter, intensiv pasienter og andre, er viktig for alle innbyggerne i Lofoten. Det vil også være viktig for de som ønsker å bosette seg her.

Lov om spesialisthelsetjenesten §1-1 stadfester at loven har som formål å blant annet : «Bidra til et likeverdig tilbud og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasientene».

Lov om helseforetak § 1 stadfester blant annet at helseforetakenes formål er å yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det når de trenger det.

Rødt Vestvågøy vil ikke akseptere at spesialisthelsetjenester blir redusert for innbyggere og tilreisende til Lofoten. Rødt Vestvågøy anser at lokalsykehuset med dagens tjenester er nødvendig for at folk i Lofoten skal ha likeverdige og tilgjengelige spesialisthelsetjenester.

Les også

- Det er ingen skam å snu

Les også

– Det saken står om, er om vi skal ha et åpent sykehus som kan gi øyeblikkelig hjelp døgnet rundt

Les også

- Alt henger sammen med alt - det ser det ut som Helse Nord ikke har forstått