I den senere tid har det versert mye i mediene om vann og avløp. Jeg ønsker å klargjøre hva administrasjonen arbeider med.

Renseanlegg

I nåværende plan for avløp fra 2019, ble et renseanlegg på Storeidøya bestemt. Dette anlegget skulle dimensjoneres for en mengde på litt over 9 000pe. Det var anslått at vi i 2050 ville passere 10 000pe.

Det er her personekvivalenter kommer inn

I dag viser beregninger at vi er mellom 9400 – 9600pe, og med utbyggingene som foregår, vil vi sannsynligvis passere 10 000pe i løpet av få år.

Forurensningsforskriften sier at hvis det er et utslipp over 10.000. pe, er det statsforvalteren som er forurensningsmyndighet. Renseanlegg som var planlagt på Storeidøya, tilfredsstiller ikke de krav som starsforvalteren vil kreve.

En annen forutsetning som har endret seg siden planen for avløp ble utarbeidet i 2019, er utslipp til Buksnesfjorden. Utslippene fra renseanlegget skulle slippes ut i indre del av Buksnesfjorden.

Etter undersøkelser av eksperter viser det seg at indre del av Buksnesfjorden, ikke kan brukes som resipient slik det var planlagt. Indre del av Buksnesfjorden er sterkt forurenset og vil ikke tåle utslipp fra det renseanlegget som var planlagt.

Da disse forholdene ble avdekket, stoppet administrasjonen videre arbeid med renseanlegget for å klargjøre disse forholdene. Vi kunne risikert å bygge et anlegg som vil være utdatert om noen år, og dermed pålegge innbyggerne ekstra kostnader når et nytt renseanlegg måtte bygges.

Prosjektet med rensing er dermed stoppet, og siden renseprosjektet er vedtatt på detaljnivå i gammel plan, må nå ny plan utarbeides.

Gebyrer

Størrelsen på gebyrene har også vært kommentert. I økonomiplanen 2022 - 2025 for vann og avløp, som ble vedtatt desember 2021, er det en del forutsetninger til fremtidige gebyrer som ikke er korrekt.

Tidligere fremdriftsplan som baserte seg på det gamle planverket, forutsatte at alle prosjektene skulle gjennomføres på 5 år. Dette er ikke en realistisk fremdriftsplan for vann og avløpsprosjektene. Noen av prosjektene vil realistisk ta opp mot 10 år å gjennomføre. Dermed er prognosen i vedtatt økonomiplan, for fremtidig gebyrer, innen vann og avløp feil. Gebyrene for vann og avløp vil ikke bli så høy som prognosene tilsier.

Men det må påregnes en økning i gebyrene i tiden fremover. Dette skyldes i hovedsak lave gebyrer over en lang periode. I perioden 2016 – 2021 brukte en gjennomsnittshusholdning i Norge NOK 46.442,- i gebyrer til vann og avløp. I Vestvågøy kommune betalte en gjennomsnittlig husholdning NOK 22.014,-i gebyrer til vann og avløp. I dag er ledningsnettet for vann og avløp i dårlig tilstand og det er store lekkasjer.

Rent vann er en av grunnpilarene i et samfunn både for innbyggere og næring. Hvis vi skal få en sikker og god vannforsyning, med et effektivt avløp som ikke forurenser vårt nærmiljø, vil gebyrene i fremtiden øke.