- Vi trenger mer kunnskap om de besøkende i Lofotodden Nasjonalpark, og gjennomfører derfor en brukerundersøkelse blant turgåerne som besøker nasjonalparken, sier Ole-Jakob Kvalshaug, nasjonalparkforvalter for Lofotodden Nasjonalpark.

De besøkende blir invitert til å svare på spørreskjema som de finner i selvregistreringskasser som vi har plassert ute på «innfallsportene» til nasjonalparken.

Viktig informasjon

- Vi har til sammen plassert ut ni selvregistreringskasser med spørreskjema, samt postkasser og spørreskjema på de to hyttene, Munkebu og Selfjordhytta, til Lofoten turlag, forteller nasjonalparkforvalteren i Lofoten.

Lofotodden Nasjonalpark ble offisielt åpnet den 9.juni i år. 

Brukerundersøkelsen vil sammen med besøkstall for nasjonalparken, være viktig data for å analysere den totale bruken av nasjonalparken. Kunnskapen vil bli brukt i forbindelse med utarbeiding av en besøksstrategi for Lofotodden nasjonalpark.

Liknende brukerundersøkelser er gjennomført i en rekke andre nasjonalparker og verneområder i Norge, som ledd i en nasjonal innsats for å styrke besøksforvaltningen i verneområdene fram mot 2021.

 

Lokalbefolkning og turister

- Vi håper at brukerundersøkelsen skal gi oss et godt bilde av hvem som besøker nasjonalparken, herunder hva slags tur de er på, motiv for å besøke området, miljøpreferanser og holdninger til tilretteleggingstiltak og skilting.

- Vi vil også presisere at undersøkelsen ikke bare er for fotturistene som er på reise i Lofoten. Lokalbefolkningens bruk og preferanser i nasjonalparken er veldig viktig for oss, og vi ønsker veldig gjerne at lokale tar seg tid til å fylle ut skjemaene, sier Lofotoddens nasjonalparkforvalter.