Først og fremst vil jeg bare benytte anledningen til å takke Jim Roger Nordly for at han tok seg tid til å svare i en hverdag som utvilsomt må være hektisk. Dette bidrar til økt oppmerksomhet rundt arealbruk. Det er en målsetning for Naturvernforbundet å få satt søkelys på arealbruk, og da spesielt i strandsona. Dette området er næringsrikt, og et matfat for mange dyr og fugler. For oss mennesker er det en plass for rekreasjon, og en viktig kilde til frihetsfølelse. Dette er noe undertegnede kjenner på da jeg nærmest er oppvokst i fjæresteinene på Ballstad.

Nordly kritiserer avisinnlegget mitt og sier at det er preget av feilinformasjon og forutinntatte holdninger. Jeg vil bare understreke at innlegget ikke inneholder noen feil, og at det dermed ikke er feilinformasjon. Dersom svaret fra Nordly skulle være en oppklaring burde man kanskje holde seg unna spekulasjoner rundt hva jeg privat synes om oppdrettsnæringen, og heller forholde seg til det jeg skriver, ellers vil man selv snart kunne bli oppfattet som forutinntatt.

Uansett er det kanskje ikke så viktig om overskriften dekker innholdet helt korrekt.

«Det som kunne ha vært en legitim debatt», skriver han. Jeg finner det vanskelig å tro at Nordly egentlig ønsket noe debatt. Slik det framstår i hans svar kan det virke som han heller hadde sett at vi to bare gjorde oppklaringer på hans kontor. Dette skaper ingen åpen debatt slik Naturvernforbundet ønsker.

Les også

Jim-Roger Nordly svarer Hans-Eirik Busch: – Oppklaringer fra Storeidøya

Kritikk og beklagelser

I mitt tidligere leserinnlegg hadde jeg et kritisk blikk på Stim for byggets plassering, og mangler i deres planer for en ny skole. Mine forventninger til deres profesjonalitet, var for høy, og dette beklager jeg. Leserinnlegget er ingen forfølgelse av hans virksomhet eller ham selv, men bare det jeg vil kalle konstruktiv kritikk som en profesjonell aktør må tåle.

Når det gjelder hans påstander om at jeg harselerer så må jeg bare beklage dersom det blir oppfattet slik. Jeg trodde det passet sjargongen til Nordly. Med tanke på hans tidligere kommentarer i flyplassdebatten, om eksempelvis bønder og potelandene deres, så tenkte jeg han ikke kom til å ta seg nær av det.

Naturvernforbundet i Lofoten mener at nybyggets plassering er kritikkverdig, og håper holdningene til bruk av strandlinje blir til det bedre både fra kommunens side så vel som for private aktører.

Sakens kjerne: Dispensasjoner

Framstillingen av utbyggingen som en slags redningsaksjon virker litt klam, særlig med tanke på at det meste av områdets verdier nå er forringet, men det bærer rot i virkeligheten da kommunen faktisk hadde planer som omfattet større inngrep. Rett skal være rett, men det betyr ikke at arealplanen ikke skal følges. Så er det da allerede mange år siden kommunen hadde sine planer her. Mye har skjedd siden dette, blant annet med vår forståelse for naturverdier og verdier for allmenheten. Her har det vært muligheter i rikt monn til å gjøre endringer som ivaretok dette bedre. Jeg minner om at grunnlaget for diskusjonen er dispensasjoner fra områdets regulering som altså var LNF (landbruk-, natur- og friluftsområde). Derfor kunne Stim i større grad tatt hensyn til arealformålet. Det hadde vi alle vært best tjent med. Når det blir gjort en slik betydelig forandring på en strand som har vært til bruk for allmennheten i generasjoner, kan det ikke være uventet at noen har meninger og reagerer.

Dispensasjoner har en funksjon i våre arealdisposisjoner, men det burde ikke misbrukes. I media har det nettopp versert diskusjoner om akkurat dette. I saker der dispensasjon kanskje med fordel kunne kommet til sin rett, for eksempel når tilflyttere ønsker å etablere seg, og kanskje holde i hevd gårdsdrift. Dette mener vi ville være en like god grunn for å dispensere fra planen som spektakulær plassering og god utsikt nede i Storeidøya. Jeg velger å gjenta at innvilgelse av dispensasjoner skal basere seg på en samlet vurdering, der nasjonale og regionale rammer og mål skal legges til grunn for interesseavveiningen, der dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet skal vurderes.

Jeg går ut fra at det er mulig å enes om sakens kjerne:

Aktiviteten både forskning og skole ville tjent formålet like godt om bygget lå litt lenger bak i det regulerte området.

Havbrukslinja

Det kan for min del også være vanskelig å helt se logikken i fylkeskommunens disposisjoner når det gjelder havbrukslinja, men det er vel en grunn til at den opphørte i 2008. Så er det da det heller ikke min oppgave å svare for fylkeskommunen.

Bidrag som denne havbrukslinja kan være en bra ting for samfunnet, og et godt initiativ fra Nordlys side, men for å unngå et retorisk spørsmål så velger jeg heller å stadfeste at det hadde vært bedre dersom man kunne fått til et samarbeid med fylkeskommunen. Muligens hadde prosessen blitt mer helhetlig med tanke på skolevei og slikt.

Samfunnsnytte og roller

Siden Nordly benyttet sjansen til å fortelle om firmaets samfunnsnytte, så tillater jeg meg å fortelle litt om vår virksomhets rolle.

Naturvernforbundet er en ideell organisasjon. Vårt område omfatter hele Lofoten. Bortsett fra noen få personer i sentrale verv arbeider vi gratis og på idealistisk basis, fordi vi mener at det å ivareta natur og miljø er viktig.

Ettermiddager og kvelder blir brukt til å skrive utallige innspill til blant annet høringer for arealplaner, reguleringsplaner, avisinnlegg og mye annet. Byggesøknadene i Lofoten hagler inn, og vi prøver så godt det går å henge med. Utallige kompliserte saker som vi må sette oss inn i etter beste evne, for om mulig å kunne bidra til å bevare noe av vår verdifulle natur i Lofoten.

Ofte står vi overfor profesjonelle aktører med store ressurser til å påvirke beslutningstakere. Dette er David mot Goliat, men et svinnende håp om at noe skal bestå er vår drivkraft. Dessverre mister vi natur bit for bit, og dersom utviklingen fortsetter slik som i dag vil mye være tapt innen kort tid. Med glede ser vi at våre medlemstall øker, og at det stadig blir flere som ønsker å bidra. Vi inviterer med dette alle som ønsker å hjelpe til for eksempel å utrykke sin mening, eller kanskje bare ved å melde seg inn som medlem i Naturvernforbundet. Vi trenger all den hjelp vi kan få, og tar med glede imot bidrag til vern om vår alles kjære natur.