Det maritime sikkerhetssenteret på Gravdal driver sikkerhetsopplæring for fiskere og andre sjøfolk. Det er ett av to sikkerhetssentre i regi av Nordland fylkeskommune. Det andre ligger i Bodø og har spesialisert seg mer på opplæring av offshore-personell.

I oktober 2020 drøftet Fylkestinget i Nordland hvorvidt fylkeskommunen hadde råd til å drifte sentrene videre. Utkommet av diskusjonen var at de framstående politikerne i Fylkesrådet fikk i oppdrag å kartlegge mulige løsninger for videre drift av sentrene. Fylkesrådet skulle rådføre seg med vertskommunene, samarbeidspartnere, ansatte og berørte parter, og legge fram et forslag til finansiering og organisering av sikkerhetssentrene innen utgangen av 2021.

– Hvordan ligger dere an, nestleder i Fylkesrådet, Svein Eggesvik (Sp)?

– Saken blir jobbet med administrativt, men vil ikke komme tilbake til oss politikere i Fylkesrådet før på nyåret. Vi satser da på å legge fram et forslag til vedtak for Fylkestingets møte i februar, svarer nestlederen.

Fylkesrådet regnet i utgangspunktet med å ha saken på bordet denne uka, slik at Fylkestinget kunne ta stilling til et forslag i desember. Men arbeidet med å finne ut av finansieringen viser seg å dra ut i tid.

– Går det mot en privatisering av sikkerhetssentrene?

– Vi har som mål å prøve å beholde begge de to sikkerhetssentrene. Vi tenker positivt, og prøver å få til en best mulig løsning. Det innebærer at sentrene skal gå så bra som mulig økonomisk, det ønsker alle. Fylkeskommunen har spesielt interesse av at videregående-elevene drar nytte av sentrene. I tillegg ser vi verdien av at andre, som fiskeflåten og offshorepersonell, drar nytte av opplæringa. Begge sentrene tjener også penger på deler av driften. Så kan jeg ikke si noe mer konkret ennå, da saksgrunnlaget ennå ikke er klart, svarer Eggesvik.