Ballstad skole er moden for total fornyelse. FAU ved Ballstad skole forventer at politikerne kommer på banen og peker vei så Ballstad skole kan forvandles fra en av de mest nedslitte skolene, til å bli kommunens mest moderne skole.

Dette er status for Ballstad skole i dag:

Ett helt bygg er ubrukelig på grunn av fuktskader. Dette bygget er stengt av og står til forfalls på skolens område.

Et midlertidig administrasjonsbygg er plassert midt på skoleplassen og opptar en stor del skolens uteområder. Dette hindrer oversikt og gir skygge på store deler av skoleplassen i skoletiden. Det hindrer også ballspill og lek på store deler av skoleplassen.

SFO-bygget er fra 1890.

Barneskolebygget er fra 1954.

Ungdomsskolebygget (m gymsal) er fra 1990.

Trafikkavviklingen rundt skolen skjer på alt for smale veier med dårlig oversikt. Dette skaper farlige situasjoner for skolebarna - spesielt på dager med snø, mørke eller regn.

Det mangler gang- og sykkelsti for skolens elever på Ballstadlandet og Skarsjyen.

I en rapport fra Nordconsult datert 2020 er vedlikeholdsetterslepet på Ballstad estimert til 10 millioner kroner. Vi spør oss om dette tallet kan være realistisk all den stund det i beste fall både skal rives og bygges et nytt bygg. Vi spør oss også om det er fornuftig å fortsette å flikke på en gammel skole der det nyeste bygget er over 30 år gammelt og der det har vært gjort svært lite vedlikehold de seneste årene.

Dersom vedlikeholdet av Ballstad skole begrenses til 10 millioner kroner, tror vi at Ballstad skole vil fortsette å forfalle, og at skolebyggene gradvis vil forringes i verdi. Det samme vil i så fall skolemiljøet.

FAU ved Ballstad skole ønsker at det etableres en politisk ambisjon om at Vestvågøy skal ha skolebygg på linje med det beste som finnes i landet. Vi ønsker oss moderne, lyse og gode skolebygg med deilige og funksjonelle klasserom, tidsriktige og riktig innredete spesialrom og en gymsal med plass til flere aktiviteter. Vi mener det også er på tide at Vestvågøy ser på uteområdene som en viktig del av skolen. Der skjer sosialiseringen. Der skal ungene leke og utvikle sine motoriske ferdigheter. Og der skal lærerne kunne ta sine elever med for å gjøre undervisning borte fra skolepultene.

En slik skole er en utopi innenfor en ramme på 10 millioner kroner. Vi ber derfor våre politikere se til våre nabokommuner som satser og investerer på sine skolebarn.

FAU ved Ballstad skole ber derfor politikerne om følgende strakstiltak:

1) Det gamle administrasjonsbygget må rives og fjernes.

2) Den nye brakkeriggen må fjernes fra skoleplassen for å gi plass til lek og aktiviteter igjen.

3) Systemet for trafikkavvikling rundt skolen må forbedres slik at det tåler normal trafikk også på dager med snø, dårlig vær, mørke og dårlig sikt.

4) Det må skapes en plan for hvordan skolen – inkludert uteområder – kan oppgraderes til moderne standard.

5) Det må etableres en plan for bygging av gangvei som sikrer trygg skolevei for barn både på Ballstadlandet og i Skarsjyen før store nye byggeprosjekter fører til større trafikk og flere skolebarn fra disse områdene.

På lengre sikt forventer vi at våre politikere:

1) Viser politisk vilje til å prioritere skole – også utenom valgkamp.

2) Det må igangsettes jobb for å planlegge nybygg ved Ballstad skole, slik at dette kan realiseres før resten av skolen lider under manglende vedlikehold.

3) Det må sikres finansiering til både fornyelse av skolen og til bygging av gang- og sykkelstier.

4) Det må startes en prosess med å sikre områder til bygging av gangveier til Ballstadlandet og Skarsjyen.