Som hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund er det med litt undring at jeg leser oppslag i media om at sykehjemsplassene på Gravdal skal flyttes til Lekneshagen, og at sykehjemmet på Gravdal som omgjøres til omsorgsboliger. Forslaget omtales omtrent som at det er vedtatt, men faktum er at saken så vidt har nådd skisseprosjektet og så langt uten involvering av de ansattes organisasjoner. Mange ansatte ved både Vestvågøy sykehjem og Lekneshagen har tatt kontakt med oss i organisasjonene. De reagerer på manglende informasjon og at de først blir kjent med dette gjennom media.

Ansatte, pasientene og pårørende

Norsk sykepleierforbund (NSF) er for at vi benytter den bygningsmassen vi har på en mest mulig hensiktsmessig måte. Det samme gjelder den kompetansen vi har i helse- og omsorgstjenestene. Med stadig trangere kommunebudsjett stilles vi stadig overfor spørsmålet hvordan vi kan utnytte ressursene våre best. Det både bygningsmessige så vel som menneskelige ressurser.

NSF reagerer derimot på at en såpass omfattende endring i organisering av tilbudet presenteres i media før de ansatte og deres organisasjoner er berørt. Vi forutsetter at det kjøres prosesser og drøftinger i henhold til lov- og avtaleverk for å ivareta både ansatte, pasientene og deres pårørende.

Hele døgnet året rundt

Det sies stadig at flest mulig skal bo lengst mulig hjemme og motta helsehjelp i hjemmet. For mange er dette det helt klart beste alternativet, men det betinger en kraftig opprustning av hjemmetjenesten sånn at det er riktig kompetanse på plass hele døgnet, og i årets alle 365 dager. Per dags dato er sykepleierdekningen i de ulike hjemmetjenestesonene så lav, at det for flere pasienter ikke er et alternativ å bo hjemme. Spesielt vanskelig er det i helger og på natt, og pasientene er jo like syk og hjelpetrengende da som på dagtid midt i uka.

Vi lever stadig lengre og det blir stadig flere eldre i Vestvågøy. Det vil ikke være fornuftig å dimensjonere morgensdagens utfordringer ut i fra situasjonen i dag. Skal vi møte det som kommer i årene fremover, er vi nødt til å begynne å tenke opprustning av tjenestene. Dette gjelder både hjemmebasert, men også institusjonsbaser omsorg. For mange pasientgrupper er det ikke et alternativ å bo hjemme i livets siste fase, uansett hvor mye man tilrettelegger for det. Demenspasienter er en av disse pasientgruppene som vil kunne trenge et forsterket tilbud i institusjon.

Kompetanse

Svaret på mange av utfordringene fremover er kompetanse. Vi skal ha god kvalitet på tjenestene selv om vi er bundet av kvantitet gjennom et visst antall sykehjemsplasser og en definert grunnbemanning. Vi må tenke både her og nå, men også i et langsiktig perspektiv. Da vil kompetanse faktisk kunne være et sparetiltak, og man kan forebygge foran å reparere. Mye penger spart inn, men det er dessverre vanskelig å synliggjøre en sånn fremtidig gevinst i et kommunebudsjett som tar utgangspunkt i her og nå.

Vi må møte fremtiden og behovene for og etterspørselen av helsetjenester både i og utenfor hjemmet. Da er vi helt avhengig av å ha framtidsutsiktene med oss i planleggingen. Det vil helt klart være behov for å fylle opp tomme avdelinger på dagens Lekneshagen. Mye sannsynlig vil det også fortsatt være behov for sykehjemsplasser på Gravdal. Og ikke minst må vi satse på kompetanse, både gjennom rekruttering, men også å satse på de som allerede er ansatt i dag.

Mangler over 20 sykepleiere

Det ligger store muligheter i nye omsorgsboliger, men disse er foreløpig ikke prosjektert. NSF ønsker også å se på andre løsninger enn å benytte dagens sykehjem til formålet. Et viktig poeng er at også disse nye boligene skal bemannes med kompetent helsepersonell.

Det mangler fortsatt over 20 sykepleiere i Vestvågøy kommune, og vi vet at behovet for sykepleiere vil øke. Det samme gjelder den største gruppa, helsefagarbeiderne. I tillegg til å rekruttere og beholde sårt tiltrengt kompetanse, må vi se på måten vi løser oppgavene på. Det er satt ned mange grupper som jobber med ulike temaer knyttet til en større omorganseringsprosess innenfor sektor Helse og mestring. Fokuset vårt skal være innbyggerne og pasientene, og som representant for i underkant av 100 sykepleiere vil NSF bidra konstruktivt inn i disse gruppene til å skape en best mulig helsetjeneste med det dyktigste helsepersonellet.