(Vest-Lofoten Næringsforening vil i tre artikler framheve noen faktaopplysninger om hvorfor ny flyplass i Lofoten er anbefalt. Artiklene er i hovedsak basert på utredningen fra Avinor og Statens vegvesen)

Bakgrunn

Å ha et godt rutetilbud, med effektive frekvenser, destinasjoner og gunstige priser er avgjørende for regional vekst.

Fremtidens reisebehov inn og ut av Lofoten vil være påvirket av samfunns-/næringsutvikling, miljøkrav og flyrelaterte forhold.

Store og mellomstore lufthavner i Norge har fordelen av større fly og konkurranse som gir lavere priser. Dette gir mange positive utslag for den tilhørende regionen. Derfor må også Lofoten synliggjøre behov og mulige løsninger.

Reisebehovet over korte og lengre distanser har alltid vært og vil alltid være der. For å tilfredsstille ønskene og behovene må en ta i bruk både større og mindre fly. På dagens kortbaneflyplasser (Leknes og Svolvær) er bare mindre fly mulig. Dette er delvis tilfredsstillende for dem som skal fly kort, hovedsakelig til Bodø. De fleste skal imidlertid til Sør-Norge (særlig Oslo) og utlandet. Disse mellomlander enten i Bodø eller flyr direkte fra Evenes.

Diskusjonen i regionen går særlig på de lange reisene. Ikke om det er et behov, men hvordan de skal gjennomføres. De 25.000 innbyggerne i Lofoten har 2 alternativer for de lange flyreisene i dag:

1) Å kjøre bil tre timer (i snitt) til Evenes og fly direkte derfra 2) Å fly til Bodø fra Svolvær eller Leknes og fly videre derfra

Det er en økende andel reisende fra Lofoten som reiser fra Evenes til tross for lang kjøretid med bil (2-4 timer fra ulike deler av regionen). Lekkasjen er særlig stor fra Vågan, hvor ca. 34.000 reiste via Evenes i 2018.

Vest-Lofoten har fortsatt en meget høy andel av trafikk via Bodø, noe som har sammenheng med lang reisetid til Evenes. Men også her er det noe lekkasje.

Utviklingen har primært sammenheng med at prisnivået på lange direktereiser med større fly fra Evenes er mye lavere enn via Bodø. Det er beregnet at gjennomsnittlig forskjell er på ca. 2000 kroner tur/retur pr. reisende. For en familie snakker vi fort om mer enn 10 000 kroner i merkostnader pr. reise.

Reisetiden med bil til Évenes vil bli redusert framover gjennom ulike forbedringer i vegsystemet. Med full utbygging av Hålogalandsvegen vil reisetiden reduseres med 40 minutter og utviklingen vil på sikt særlig øke lekkasjen fra Vågan.

Trafikkgrunnlaget for en ny storflyplass

En «storflyplass» kjennetegnes av et banesystem som kan ta ned større fly, som for eksempel Boeing 737–800. Dette betyr imidlertid ikke nødvendigvis at flyplassen er «stor» i betydningen mye flytrafikk. For eksempel har Lakselv lufthavn lang rullebane, men ikke mer enn 58.000 passasjerer i 2018.

I utredningen fra Avinor og SVV er det anbefalt en felles flyplass på Leknes, nedleggelse av Svolvær lufthavn og en forbedret vegforbindelse mellom byene.

Dette vil gi flyplassen et naturlig trafikkgrunnlag på ca. 300.000 passasjerer. Det er trafikanter som allerede har Lofoten som tilhørighet/destinasjon, men som nå reiser fra flere flyplasser. Det er viktig å huske at mesteparten av framtidig flytrafikk på ny flyplass er basert på innbyggere som allerede reiser fra/til regionen. I tillegg forventes det økt turistpotensial gjennom direkte reiser. I Avinor/SVV-rapporten er denne nyskapte trafikken beregnet til 40.000 passasjerer.

Reisetiden fra Svolvær til storflyplass på Leknes er beregnet til 43 minutter etter utbygging. Beregningen er gjort i forhold til bysentra. I utredningsrapporten er det påpekt at ca. 40 % av innbyggerne i Vågan bor vest for Svolvær by. For disse er forskjellene mellom reisetid til eksisterende flyplass i Svolvær og storflyplass på Leknes mindre enn det som er beregningsgrunnlaget. For eksempel har Henningsvær og Kabelvåg i dag henholdsvis 30 og 15 minutters reisetid til eksisterende flyplass. De vil ikke få økt reisetid med bil på 43 minutter slik beregningene legger til grunn. Det er mer sannsynlig at den øker med henholdsvis ca. 15 og 30 minutter. Dette betyr at samfunnsøkonomien og klimaregnskapet for storflyplass/vegløsningen er enda bedre enn det som er lagt til grunn i utredningen.

Leknes, sommeren 2021