Vi har i de siste ukene sett flere medieoppslag om et ekspertutvalgs forslag på å nedlegge enkelte kortbaneflyplasser, samtidig som Widerøe varsler kutt i flyruter i Distrikts-Norge.

Flyrutene på kortbanenettet er distriktenes samferdselstilbud på lik linje som sentrale områder har buss, T-bane og tog, og det minsker avstandsulempene.

Vi krever ekstra statlige bidrag til flyruter på kortbanenettet under koronakrisen. Med koronaens inntog har luftfarten blitt rammet ekstremt hardt. Flyruter på kortbanenettet under koronakrisen har vært opprettholdt med ekstra statlige kjøp som går ut 1. oktober.

Regjeringen må videreføre ekstra statlig kjøp. Avklaring om dette må komme raskest mulig. Det må dekke både FOT-ruter og kommersielle ruter på kortbanenettet.

Vi krever at det nedsettes et utvalg for å utrede kortbanenettets framtid for Distrikts- Norge.

Utvalget må se på flytilbudet, avgiftspolitikken, rammeavgifter og den teknologiske utviklingen vi står overfor. Vil det beste være opprettholde dagens kortbane lufthavner? Dagens flytyper vil trolig bli avløst med elektriske eller hydrogenfly om en noen år.

Sannsynlig vil de første nullutslipps-flyene bli av en størrelse og rekkevidde som vil passe svært godt inn i dagens kortbane-struktur. Vil det da bli mer effektivt og miljøvennlig med dagens struktur på lufthavner enn å bygge ut flere regionale storflyplasser med nye flytyper?

Hvorfor trenger Distrikts-Norge et godt flytilbud?

Norge er et langstrakt land som krever et omfattende innenlandsk transporttilbud. Flytilbudet er spesielt viktig for å kunne reise over lengre avstander og redusere avstandsulempene og opprettholde bosettingen og levende næringsliv i distriktene.

For næringslivet, som bruker fly, er det en kritisk faktor at tilbudet finnes. For reiselivet er det lettest å se virkninger og ringvirkninger av flytilbudet i distriktene. Men en må ikke glemme annet næringsliv og offentlige instanser er også avhengige av gode flytilbud. Mange pasienter i distriktene mister nå transporten de er avhengig av for å motta livsnødvendig behandling på større regionsykehus. Dette er dramatisk for dem som rammes.

For å opprettholde bosettingen og ha tilgang på kvalifisert fagpersoner, må det være muligheter for å kunne fly til å fra i distriktene. Det reduserer ulempene med lange og tidkrevende reiser.

Antall passasjerer fra næringsliv, ferie og fritidsmarkedet er ikke stort nok til at den på disse plassene kan sette inn større fly, som kunne gi mindre kostnader per passasjer og mindre tilskudd. Vi er derfor avhengig av at det offentlige går inn og kjøper flyrutetjenester i Distrikts-Norge.

Flyplassalliansen

Flyplassalliansen er en politisk interesseorganisasjon som har som formål å sikre gode vilkår for samfunns- og næringsutvikling i hele landet. Flyplassalliansen skal jobbe for et godt flytilbud med nødvendig forutsigbarhet og langsiktighet. Flyplassalliansen skal videre være et naturlig kontaktpunkt og en viktig høringsinstans mellom Distrikts-Norge, ansvarlige myndigheter, flyselskapene og Avinor.