Stortinget vedtok i går å tilbakeføre ansvaret for kjøp av såkalte FOT-ruter til staten. Ansvaret har i en kort periode ligget hos fylkeskommunene. Flyplassalliansen opplever at det har vært jobbet godt i fylkene med grunnlaget for en ny anbudsrunde. Det er viktig at departementet nå raskt får i oppdrag å gå videre med denne prosessen. Flyplassalliansen har hele tiden ment at kjøp av FOT-ruter burde være et nasjonalt ansvar og at gode flyforbindelser til kortbanenettet i hele Norge er et viktig virkemiddel i distriktspolitikken. De regionale rutene er en viktig del av et nasjonalt transportsystem og en må sikre ordninger som bidrar til at det helhetlige samfunnsmessige behovet blir ivaretatt. Derfor er det viktig at staten tar økt ansvar for rutetilbudet i distriktene.

Gode flyplasser, godt rutetilbud og fornuftige billettpriser er viktig for å utvikle levende distrikter og regional vekst. Dette er i hele landets interesse. Målrettet bruk av incentiver kan ha avgjørende effekt i så henseende. Flyplassalliansen vil derfor sette sterkere fokus på alle elementer i saken.

Flyplassalliansen vil til høsten starte en bred utredning om fremtidig samfunnspotensiale, pris og ruteregime på flyplassene og andre relevante saker. Vi tar sikte på fremme konkrete forbedringstiltak innen alle relevante områder. Distriktenes behov for luftfarten er svært stort i Norge. Gode flyplasser og et effektivt rutetilbud er avgjørende for levedyktige lokalsamfunn. Derfor var gårsdagens vedtak positivt for å markere samfunnets ansvar for distriktene.