Samarbeider om havneavfall

Oddlaug Ellen Knutsen fra Fylkesmannen i Nordland informerte om havneeiers plikter i forhold til Forurensningsloven.

Oddlaug Ellen Knutsen fra Fylkesmannen i Nordland informerte om havneeiers plikter i forhold til Forurensningsloven. Foto:

Av

Tidligere i uka var flere havneeiere samlet på Ballstad for å høre Fylkesmannen i Nordland ved Oddlaug E. Knutsen informere om havneeiers plikter.

DEL

LeserbidragMøte var arrangert av prosjektet «Renere havner» ved Lofoten matpark og Vannområde Lofoten i samarbeid med havnesjef i Vestvågøy kommune og Lofoten Avfallsselskap IKS (LAS). Målet er å få til et samarbeid for å sikre god håndtering av avfallsprodukter i havna. Dette gjelder alt fra olje og batterier til matavfall og vanlig avfall.

Det skriver Sigfús Kristmannsson i Lofoten matpark i ei pressemelding

Avfallsplan

Det som kanskje er lett å glemme, er at som havn regnes også kaier og brygger, og der altså ikke størrelsen det kommer an på. Alle kai- og bryggeeiere er forpliktet til å levere avfallsplan til Fylkesmannen hvert 3. år, hvor man gjør rede for hvordan avfall fra båter skal håndteres. Dette kan også ordnes gjennom felles tiltak.

Oddlaug Knutsen fra fylkesmannen var klar på at de har pålegg fra høyere myndighet om å følge opp regelverket som gjelder for avfallsbehandling i havnene og at det derfor er viktig å få orden på dette så raskt som mulig. I 2017 vil dette være et prioritert område ved kontroll med bedrifter.

Stordriftsfordeler

Siden det er krav til både kunnskap, mottak, håndtering og lagring av avfall så håper prosjektgruppen at eieren ser stordriftsfordeler med å samarbeide for å innfri forpliktelsene.

Havnesjef Ann-Helen Ernstsen forteller at de minste kaieierne kan være med på kommunens felles avfallsplan, men da må de aktivt ta kontakt i nærmeste fremtid siden man nærmer seg en ferdigstillelse av planen.

I Ballstad havn, hvor det er svært mange kaieiere, kreves det en koordineringsrolle som kommunen nå tilbyr seg å ta. Herunder er det ønskelig å forenes om mottak av farlig avfall/spesialavfall og restavfallscontainere. Man må også få til en betalingsløsning som rettferdig fordeler kostnadene til dette arbeidet.

Marint avfall

14% av det som er registrert i Strandryddeuka i 2017 skriver seg fra husholdningsemballasje fra matvarer, hygiene- og rengjøringsartikler. Det er ryddet 918 oljekanner i fjorårets aksjon forteller Monica Kleffelgård Hartviksen i LAS. Hun kan fortelle at man fra fiskerisiden får tilbakemelding på at kapasiteten på dunker/containere på kaia ofte oppleves som dårlig fordi det er fullt. I arbeidet med å få slutt på marin forsøpling er det viktig å snu hver stein, fortsetter hun, og havner og avfallsmottak er en slik stein.

Fremmedfiskere

Man må huske på at vi må skille mellom heimefiskere og fremmedfiskere, legger Are Johansen i Renere havner til. Heimefiskaren har bil og tar gjerne avfallet med seg til miljøstasjonen eller hjem, mens fremmedfiskaren og fritidsbåter som kommer innom har bruk for fasiliteter for mottak av avfall da de ikke er like mobile på land. Fra salen blir turister også nevnt flere ganger. Med den beliggenheten som havna har, kan det være ønskelig at den målgruppa også får en mulighet til å bruke restavfallscontaineren mot betaling.

Forurenser betaler

Det som gjør fiskevær så spesielle er at de har mange fiskebåter og fritidsbåter som er fritatt fra å betale havneavgift som skal dekke kostnader med blant annet avfallshåndteringen. Fiskebåter og fritidsbåter må derfor betale for avfallet når de leverer på lik linje med annet næringsliv. Både Vestvågøy og Flakstad kommune har anskaffet appen GoMarina som benyttes i 120 havner i Norden. Ernstsen forteller at det er målet å kunne bruke denne også til å betale for restavfall når man skal levere det.

Ny nettside

Ordstyrer Sigfús Kristmannsson i Renere havner, oppsummerer møtet med at det godt oppmøte, og godt engasjement. Prosjektgruppen utarbeider et forslag til samarbeid mellom havneeierne, som sendes ut på «høring». Ønsker man å holde seg oppdatert på arbeidet med havnene kan man lese mer på lofoten.havn.no.

Artikkeltags