I et samarbeidsmøte mellom Nordland legeforening og Fagforbundet Nordland om fastlegeordningen, blir det tydelig for to av de ledende forbundene i sektoren, at de har mange sammenfallende meninger om situasjonen. Nordland legeforening er bekymret for at fastlegekrisen er ute av kontroll. Fagforbundet Nordland støtter denne bekymringen. Dette er en pasientkrise i hele landet. Krisen er akselererende og medfører daglig brudd på pasientrettigheter. Tallene fra Allmennlegeforeningen viser nå at minst 235 000 innbyggere er uten fastlege og forholdene er ofte mer uttalt og sårbare i distriktene. 1 av 24 innbyggere står altså uten fastlege, og Nordland og de to andre nordligste fylkene har ekstra utfordringer i og med at mange bor i små kommuner langt fra sykehus og ofte også har lang vei til legevakt.

Mange kommuner har store problemer med å rekruttere nye leger og leger som er etablert slutter. Unge leger vegrer seg for å ta personlig økonomisk risiko med å inngå fastlegeavtale fordi framtiden til ordningen er gjort uklar gjennom myndighetenes seindrektighet. Regjeringen har lovet å gi bedre finansiering av fastlegeordningen. Dette kan ikke vente! Det vil kreve et løft på flere milliarder å øke grunnfinansieringen -per capita- slik at flere leger kan komme inn og dele på arbeidsmengden. Det vil si å gå ned på listestørrelse, være flere til å dele på legevakt og samtidig at fastlegene ikke skal utføre unødvendig administrative oppgaver. Kommunene bruker allerede hundrevis av millioner på å forsterke finansieringen av fastlegeordningen. Dette er penger som må komme gjennom direkte finansiering i tillegg til de skisserte tiltak over. Dersom ikke det kommer tiltak og finansiering i høst, er det overhengende fare for at fastlegeordningen havarerer.

Fastlegene bak «Trønderopprøret» gjennomførte en spørreundersøkelse blant landets fastleger. Denne undersøkelsen viser at helsesekretærene gjør en veldig viktig jobb for legekontorene, men samtidig at det er potensiale for at de kan gjøre enda flere oppgaver, og at dersom man kunne ansatt flere helsesekretærer så hadde dette lettet på legenes arbeidspress. Samtidig sier undersøkelsen også at de frykter å tømme kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten for sykepleiere dersom man tar inn sykepleiere for å avhjelpe med oppgaver på legekontoret.

Da fastlegeordningen ble innført var pasientlistene tilpasset oppgavene. Men de siste 15 årene har oppgavene til fastlegene har økt betydelig, spesielt etter samhandlingsreformen. Det er ingen tvil om at det nå må legges til rette slik at fastlegen gjør de oppgavene kun legen er kvalifisert for å utføre. Fagforbundet Nordland er opptatt av at når fastlegen jobber sammen med sykepleiere, helsefagarbeidere og helsesekretærer vil det frigjøres oppgaver som igjen vil sikre effektiv arbeidstid for legen og flere kan få den medisinske hjelpen de trenger og arbeidssituasjonen blir levelig for fastlegene.

Nordland legeforening og Fagforbundet Nordland krever at regjeringen tilfører ordningen et økonomisk løft snarest og sørger for at partene setter seg til bordet og finner løsninger for å snu denne krisen før det er for seint.