Torsdag kom statsbudsjettet for 2023, og de frie inntektene til norske kommuner økes med 1,7 milliarder kroner. I etterkant av finansministerens redegjørelse er jeg på vegne av kommunalteknikerne bekymret for vedlikeholdsetterslepet, og oppgavene som det forventes at kommunene skal løse.

Vi vet at det er et økt vedlikeholdsetterslep på kommunale boliger, bygg og veier, og den reelle kommuneøkonomien blir ikke spesielt mye bedre som følger av at strøm, renteøkning og prisvekst vil spise mer av kommune-budsjettene

I statsbudsjettet for 2023 står det at effektiviseringspotensialet i offentlig sektor på 20%. Det er positivt at dette settes på papir, og jeg håer at det leder til økt samarbeid mellom stat og kommune.

Vi er i annerledes tider, og det tvinger frem prioritering og et mulighetsrom for å jobbe smartere. Kunnskapsdeling og en likere praksis på tvers av kommunegrenser en nødvendig for å få til dette.

Tvetydig om grønn omstilling

For NKF virker statsbudsjettet noe tvetydig hva Regjeringen tenker om kommunenes rolle i grønn omstilling, når Klimasatsmidlene nå forsvinner. På den ene siden økes Enova-bevilgningene, det satses på kollektivtrafikk i byene og Bionova opprettes. På den annen side tas en viktig finansieringskilde til klimasatsing i kommunene bort.

Norske kommuner jobber hver eneste dag med klimaspørsmål, og mye av den reelle omstillingen gjøres ute i norske kommuner. Her har Klimasatsmidlene vært viktige.

Kommunene må ta tak i digitaliseringen

I 2023-budsjettet er det mindre midler til både Digitaliseringsdirektoratet og Statens Kartverk. I budsjettet vises det til at statlige digitaliseringsprosjekter bruker for store summer på utredninger og forprosjekter, og har gitt for lite effekt.

Digitaliseringen må handle om å effektivisere prosesser mellom stat og kommune. Her må kommunene komme på banen i den nasjonale digitale agendaen. Kommunene må eie sine egne data, gjennom utvikling og forvaltning av felles verktøy som henter data og sammenstiller de på tvers av kommunegrenser.