Entusiasmen rundt felles større flyplass i Lofoten synes dalende. Stadig flere hevder det grønne skiftet er perfekt for å beholde dagens småflyplasser, mens Widerøe har annonsert innfasing av ny teknologi og 9 seters elektriske fly på kortbanenettet fra 2026.

Svolværing og Lofotingen Håkon Kyllingmark sørget for samferdselsrevolusjon i distriktene da små sjøfly ble erstattet av kortbanenettet på 70 tallet. 9 seters fly vil sette samferdselen i Lofoten flere tiår tilbake. Det vil heller neppe gi lavere billettpriser eller økt rutetilbud lokalt.

Flyplassdebatten handler ikke lenger om å beholde dagens tilbud. Det vil uansett endre seg.

Elektriske/hybride fly som kan betjene kortbanenettet og ta flere enn 9-16 passasjerer er ikke utviklet. Ei heller produseres det lenger fly med forbrenningsmotorer av lignende type som Dasch 8 – godkjent med såkalte stol egenskaper for flyvninger på 800 meters rullebaner.

Kortbaneflyplassene i Leknes og Svolvær er av landets mest trafikkerte småflyplasser. Iflg Avinor er det passasjergrunnlag nok og samfunnsøkonomisk lønnsomt med felles større flyplass i Lofoten. Større fly, direkteruter, flere avganger og billigere billettpriser har Lofoten etterspurt og jobbet for i årtider

Hvorfor ønsker så mange nå å beholde dagens småflyplasser i Lofoten? Dagens tilbud er godt nok oppgis av flere som grunn, mens andre nevner klima og miljøhensyn. Andre igjen er redd for at en større flyplass vil føre flere turister til Lofoten. Men, dagens tilbud fortsetter jo ikke etter 2026 - og det blir neppe mer lønnsomt, lavere billettpriser og mindre støy av å fly 4 ganger over fjorden til erstatning for kun en av dagens flyavganger. Felles flyplass vil dessuten ha et lavere miljømessig fotavtrykk enn 2 flyplasser, samt ikke minst er det utviklet syntetisk drivstoff som kan fylles rett på tanken i dagens fly og gi utslippsfri luftfart også med større fly. Andre energikilder som Hydrogen eller hybride løsninger krever utvikling av ny teknologi og godkjenninger.

Hittil har ikke debatten om elektrifisering av kortbanenettet skilt på store og små lufthavner. De minste kan sikkert fint erstattes med elektriske fly, mens Leknes og Svolvær må minst ha firedobling av flybevegelser bare for å opprettholde dagens kapasitet.

Lofoten og kortbanenettet har ikke vært en del av «revolusjonen» i luftfarten nasjonalt de siste tiårene, hvor konkurransen og tilbudet har økt, men billettprisene har gått nedover. Forskjellen på flytilbudet mellom sentrale områder og distriktene har bare økt.

Et godt flytilbud er blitt viktig rammebetingelse for rekruttering, bosetting og næringsutvikling. Å reise enkelt, rimelig og raskt er blitt et viktigere parameter.
Kontakt med familie/venner og verden rundt oss er også en verdi som er blitt viktigere. Likeså effektiv utnyttelse av tid, som er blitt mere verdifull for oss. Effektive kommunikasjoner til/fra Lofoten er derfor viktig. Det handler om å forandre for å bevare. Selv om vi har det veldig bra her på våre fantastiske øyer, så må utviklingen ikke stoppe. Vi må bygge videre på fremskritt forfedrene våre kjempet gjennom i sin tid, med bygging av veier, asfalt, bruer, tuneller og luftfart. Samferdselsfremskrittet må videreføres og tilbudet må oppleves attraktivt for bosetting av særlig de unge. Avstanden til omverden må ikke virke for lang eller være for kostbar.

I kommunikasjonen rundt flyplassløsning fremstår det utad som Lofoten står i spagat. Massiv satsing på «de grønne øyene», med klima og miljømål om utslippsfrie elektriske fly på kortbanenettet er nå et hovedfokus, mens det i andre fora kjempes for større flyplass og større fly.

Utslippsfri luftfart handler ikke lenger bare om elektriske fly. Norge har nå krav om innblanding av miljøvennlig drivstoff og innført avgiftslettelser på slikt. Det vil være gunstig for flyselskapene å vurdere overgang til biodrivstoff eller syntetisk drivstoff.

En større flyplass i Lofoten vil være fremtidsrettet, og det kan sågar settes mål/krav om den kun skal betjenes av utslippsfrie fly.

Verdens første utslippsfrie storflyplass i Lofoten, det hadde vært noe det!