Dette er et kjent utsagn fra en av våre pionerer og kunnskapskilder om barns oppvekstvilkår, Kari Killen. Hun sier sågar at en barndom varer ikke bare hele livet, men i generasjoner. Hun vet hva hun snakker om, og denne kunnskapen tar Vestvågøy Krf på alvor. Derfor setter vi Vestvågøy Krf barna først.

Når Vestvågøy Krf sier at alle barn har rett til en trygg oppvekst, et godt læringsmiljø og et allsidige fritidstilbud da er det vel viten om at dette er et viktige fundament for at barnet skal kunne utvikle seg til trygge, friske og selvstendige voksne. En satsning på gode oppvekstvilkår er en investering ikke bare i det enkelt menneske, men i vår felles fremtid.

En utrygg barndom kan i verste fall, og dessverre ofte fører til syke voksne. En annen norsk professor og lege Anna Luise Kirkengen sier så sterkt at krenkede barn blir syke voksne. Disse krenkelsene kan være omsorgssvikt, vold eller vitne til vold, seksuelle overgrep, mobbing eller over tid ikke bli hørt, sett eller tatt på alvor. Vi legger fundamentet for god helse som voksen i barndommen og oppveksten.

En god helse betyr at en er sikret mulighet på de fleste arenaer, og det sikrer ikke minst en god og stabil økonomi gjennom arbeid. Vi må som voksne tørre å se barn slik at vi kan fange opp de utsatte og sårbare barna og deres familie. Da må vi sikre samarbeid mellom de ulike aktørene som skal bidra til at våre barn har en god omsorg, god læring og god helse.

Stemmer du Krf er du med å sikre en god velferdspolitikk for barn. Vestvågøy Krf vil jobbe for å bedre og styrke oppvekstvilkårene til barn i Vestvågøy de neste 4 årene ved blant annet:

• Jobbe aktiv mot barnefattigdom. Derfor ønsker Vestvågøy Krf barnetrygden ut av inntektsgrunnlaget for beregning av sosialhjelp.
• Støtte driften av utstyrssentral for utlån av fritids utstyr til familier.
• Styrking av samarbeidet mellom de ulike tjenestene som skal støtte utsatte barn og familier.
• Øke andelen barnehagelærere i barnehagene, ved blant annet rekrutteringstiltak for lokal ungdom.
• Bevare dagens fødetilbud i Lofoten. God barsell- og svangerskaps omsorg.
• Styrke helsestasjonene og skolehelsetjenesten ved å få til en forpliktende opptrappingsplan.
• Tidlig intervensjon er viktig. Ytterligere styrking i klassetrinnene fra 1 til 4.
• Vi vil ha flere lærere og andre yrkesgrupper inn i klasserommene.
• Styrke skolenes systematiske arbeid for et godt læringsmiljø, og gode tiltak mot mobbing.
• Jobbe aktivt for å integrere barn og foreldre med minoritetsbakgrunn.
• Aktiv pådriver for å opprettholde et bredt videregående skoletilbud og lærlingeplasser lokalt.
• Fokus på boligpolitiske spørsmål, slik at alle familier kan ha tilgang på tilfredsstillende boliger.
• Støtte frivillige lag og foreninger. Fritidsaktiviteter er en arena for mestring og bygge gode sosiale relasjoner både for
barn og voksne.
• Videreutvikle kontakten mellom kirke, barnehage og skole, som et ledd i verdi- og
kulturformidling for barn og unge.

Trygg skolevei

Skolehverdagen begynner og slutter på skoleveien. Den skal være trygg og oversiktlig, og skille de små myke trafikantene fra biltrafikk. Derfor vil Vestvågøy Krf jobbe for å få til gang og sykkelsti 2 km ut fra hver skole i Vestvågøy.

Trygge voksne er lik trygge barn

Ved å sikre all innbyggere i Vestvågøy en god helse- og omsorgstjeneste sikrer vi også barns særlige rett til trygghet og god omsorg. Derfor jobber blant annet Vestvågøy Krf for å bevare et robust lokalsykehus som fortsatt utvikles, og har en døgnkontinuerlig akuttberedskap. Og at lokalsykehuset vårt ivaretar både vår fysiske og psykiske helse når vi trenger det enten vi er barn eller voksen.

Vi vil særlig prioritere å styrkede kommunale tjenestene som ivaretar de av oss som har rus relaterte- og psykiske lidelser. Kunnskap om rus og psykisk helse skal styrkes i alle ledd, hjelpen skal være kunnskapsbasert og målrettet ut fra hvert enkelt menneskes behov og livssituasjon

Vestvågøy Krf investerer i fremtiden ved å sette barna først.