Eldreomsorgen har trolig blitt et postkodelotteri, hvor det er postadressen din som avgjør om du får god eller dårlig omsorg.

Er det en ting Arbeiderpartiet har vist etter at de inntok regjeringskontorene, så er det at de eldre befinner seg nederst på deres prioriteringsliste. Gang på gang brukes eldre og pleietrengende som en salderingspost i budsjettene, og gjennom mange groteske eksempler den siste tiden har vi nå sett konsekvensene av Arbeiderpartiets politikk.

Da Arbeiderpartiet satt i regjering sist var det ikke lov å føre ventelister på hvor mange som trengte en omsorgsplass i kommunene.

Da FrP kom til makten, sørget vi for at det skulle føres ventelister i alle kommuner. For oss er det åpenbart at vi må vite hvor skoen trykker, for å kunne løse problemene.

Nå har regjeringen besluttet at kommunene ikke lenger skal rapportere til Helsedirektoratet hvor mange som står på venteliste. Helseminister Ingvild Kjerkol begrunner dette med at alle i Norge som har behov for en heldøgns omsorgsplass, skal få det med en gang, og at det derfor ikke her behov for å føre ventelister. En utrolig påstand, når vi vet hva Hjemmetjenesten har å stri med, med stadig mer pleietrengende personer skal bo i eget hjem uten at ressursene følger med.

Det at loven sier at man skal få en sykehjemsplass om man har behov for det, er på ingen måte en garanti for at det faktisk blir fulgt opp.

Når flertallet i kommunestyret i Vestvågøy vil legge ned sykehjemsplassene på Gravdal, og bygge om til leiligheter med såkalt heldøgns omsorg, så tar vi ikke inn over oss at behovet for pleie øverst i «omsorgstrappen» bare vil øke med årene, FRP og de uavhengige stemte mot dette forslaget

Regjeringen fjerner rapporteringsplikten til kommunene, fjerner de også vår mulighet som innbyggere til å vite hvordan det egentlig står til med sykehjems-dekningen i kommunen vår. Et problem man ikke vet om, er det vanskelig å gjøre noe med.

Samtidig har regjeringen besluttet å legge ned eldreombudet. FrP fikk opprettet eldreombudet, som skulle sørge for å snakke de elders sak og være deres vaktbikkje overfor politikerne. Dessverre ønsker ikke AP et ombud som kan poengtere hvor dårlig politikken deres er, og eldreombudet legges ned til sommeren.

Det er spesielt bekymringsfullt når vi for tiden ser utallige eksempler på svikt i eldreomsorgen og at mange eldre ikke får den behandlingen de har krav på.

NRK sitt Brennpunktprogram «Omsorg bak lukkende dører» viser med all tydelighet at vi må være på vakt, og at omsorgssvikt kan skje hos oss også. Vi trenger åpenhet, også hva gjelder behandling av bekymringsmeldinger som kan avdekke omsorgssvikt.

Regjeringen har også kuttet kraftig i investeringstilskuddet til nye omsorgsboliger. Tilskuddet er en pott som kommunene kan søke på, hvor de får støtte til å bygge nye omsorgsboliger. Flere kommuner har nå måttet legge planlagte prosjekter på is, fordi de ikke lenger har råd til å bygge, eller at husleien blir uakseptabel høy. Det er ikke et enten eller, men både og å satse på at flest mulig skal kunne bo hjemme med oppfølgning fra Hjemmetjenesten, bo i omsorgsboliger og det å ikke bygge ned Sykehjemsplasser. Eldrebølgen og prognosene vist i «demenskartet» viser at behovet for behandlingstilbud vil bli utrolig høyt i åene fremover. Vi vet at kommunens drivkraft for å legge ned sykehjemsplasser er økonomisk fundert. Insentivet er at beboerne selv skal betale mer, staten ta en større del, for at kommunen skal spare penger. Pleiefaktoren blir redusert, det er et faktum.

Nå er det på tide at Arbeiderpartiet og Senterpartiet tar ansvar, ikke bare i regjering, men også lokalt her i Vestvågøy!

Gode omsorgstjenester er en av kommunenes viktigste oppgaver, og det er alvorlig når vi ser at flere kommuner ikke tar sitt lovpålagte ansvar på alvor. Derfor vil Fremskrittspartiet primært ha statlig finansiert eldreomsorg. Kommuneøkonomi og dårlige prioriteringer, skal ikke gå utover våre eldre.

I Vestvågøy kommer vi til å være en aktiv «vaktbikkje» for at alle som trenger pleie skal få det på det nivå som trengs.