Vestvågøy Høyre har med stor interesse fulgt med i Lofottidendes reportasjer om svikt i varslingsanlegget ved Vestvågøy sykehjem, og mener det er beklagelig at brukere, pårørende og ansatte over lengre perioder har blitt utsatt for unødig belastning.

Vestvågøy kommune er en av flere kommuner rundt i landet som ikke gjennomfører brukerundersøkelser i hjemmetjenestene og i institusjoner. Jfr. Ssb/Kostra.

Brukerundersøkelser ville gitt viktig informasjon om hvordan det står til med brukerne, kvalitet i tjenesten og hvordan omsorgstjenestene fungerer her i kommunen. Kunne for eksempel svikten ved varslingsanlegget på et tidligere tidspunkt blitt tatt tak i?

Vestvågøy Høyre vil generelt vite mer om hvordan det står til i eldreomsorgen i kommunen vår. Vi vil ha kunnskap om hvordan de som yter tjenesten- våre ansatte, opplever arbeidsforholdene og hva som kan forbedres. Hvordan de som bruker omsorgstjenestene opplever den, og vi vil ha åpenhet om resultatene.

Dette handler om at de ansatte skal kunne bli hørt og komme med innspill, at bestemor skal få svare på spørsmål om hvordan hun opplever hjemmesykepleien, at pårørende kan få gi tilbakemelding, og om bestefar skal kunne rapportere hvordan han har det, og opplever kvaliteten i tilbudet på sykehjemmet. Ikke minst er dette viktig for tjenestemottakere som ikke har familie eller nærme pårørende som følger opp.

Vestvågøy Høyre ønsker blant annet å fremme en åpenhetskultur og godt lederskap i helse- og omsorgstjenestene ved å innføre brukerundersøkelser og krav om at kommunestyret årlig skal behandle en rapport om tilstanden i helse- og omsorgstjenesten, der både brukerundersøkelser, objektive kvalitetsindikatorer og brukertilfredshet måles.

Brukerundersøkelser vil gjøre det mulig for oss lokalpolitikere å følge bedre opp omsorgstjenestene i vår kommune, og kunne sette inn nødvendige tiltak for å forbedre dem.

Vestvågøy Høyre ønsker også å endre politisk organisering ved blant annet å opprette en helse og omsorgskomite i Vestvågøy, for utvikling og samhandling mellom lokalpolitikerne, administrasjon og innbyggere.