Spørsmålet er hvordan Vestvågøy kommune er havnet i en situasjon hvor saker tilknyttet plan og bygg/teknisk sektor skader omdømmet til kommunen vår.

Vi bør jo alle være stolte og framsnakke den flotte kommunen vår.

Vestvågøy Høyre erkjenner at mange innbyggere og næringsliv har en opplevelse av Vestvågøy kommune som rigid, firkantet og vanskelig å ha med å gjøre innenfor plan, bygg og teknisk sektor. Bygging i distriktene, Rema skilt, pålegg og bøtelegging er blant annet saker som har versert i media. Det siste i føljetongen er hvorvidt Vestvågøy kommune bruker drone for å avdekke ulovligheter innenfor plan og byggesak. Det har versert leserbrev fra politikere, krangel mellom aktører på sosiale medier og redaksjonelle saker med kommuneledelsen.

Intet av dette løser etter Vestvågøy Høyres syn det grunnleggende problemet når det gjelder teknisk sektor og omdømmeutfordringen for kommunen vår.

Vestvågøy Høyre mener likebehandling, forutsigbarhet, god veiledning og service til innbyggere og næringsliv er grunnleggende for å utvikle Vestvågøy.

Politiske vedtak de senere år- med ny politisk organisering, nye arealplaner og ekstrabevilgning til byggekontroll er noe av bakteppet for utviklingen på teknisk sektor. I sum har dette skapt økt misforhold mellom planverket politikerne har satt administrasjonen til å forvalte, politiske forventninger og innbyggere/næringslivets behov.

Det politiske handlingsrommet er etter vårt syn blitt sterkt redusert og Vestvågøy Høyre mener vi må øke den lokalpolitiske innflytelsen generelt, men i teknisk sektor spesielt, ved blant annet å:

  • Endre politisk organisering i tråd med den administrative organiseringen ved å opprette en ny teknisk komite med «fagpolitikere» for økt samhandling og tettere på prosesser innenfor teknisk sektor.
  • Revisjon av planverk- mindre detaljerte og rigide planer, med økt utviklingsfokus og mer lokalpolitisk handlingsrom i konkrete saker.
  • Dreie virksomheten over fra kontroll til veiledning, service og tilgjengelighet for innbyggere og næringsliv gjennom opprettelse av teknisk stilling lokalisert til kundetorget.

Administrasjonen og nåværende politisk ledelse har tilsynelatende ikke tatt signaler fra innbyggerne på alvor for å rette opp og justere kursen bedre i tråd med den politiske holdning og samfunnsutviklingen som er ønskelig fra innbyggere og næringsliv.

Vestvågøy Høyre mener derimot det haster med å ta tak i denne problemstillingen. Det handler om omdømmet til kommunen, men også om innbyggere og næringsliv som ønsker å satse i Vestvågøy. Diskusjonen bør ikke lenger handle om droner og reklameskilt, men heller spørre om hvordan vi som lokalpolitikere vil gripe tak i disse symptomene på manglende ledelse, og ta ansvar for å løfte denne viktige sektoren inn på et bedre spor til beste for hele Vestvågøy.

Les også

Overvåkningsdronen er i lufta og rådhuset er en uinntakelig festning

Les også

- Nyttårshilsen fra Stamsund