Etter skyhøy ledighet under koronakrisen, er Nordland nå tilbake i en situasjon med svært lav ledighet. Det er krevende for mange virksomheter nå, men det finnes muligheter om vi tenker nytt om rekruttering.

Mange arbeidsgivere i Nordland har alvorlige utfordringer med å skaffe nok arbeidskraft med rett kompetanse. Det har vært annonsert rekordmange stillinger i Nordland i år, totalt 20 665 per utgangen av oktober. Dette er 4 600 flere enn i hele 2019!

Tilgangen på utenlandsk arbeidskraft er mindre enn før. Det er økt etterspørsel etter arbeidskraft i hele Europa. Dette skaper en ekstra utfordring for mange bransjer.

Mange står utenfor arbeidslivet i Nordland

Samtidig som vi har et meget godt arbeidsmarked for arbeidssøkere, er det mange mennesker som står utenfor arbeidslivet i Nordland.

Det er omtrent 143 000 personer i alderen 20-66 år i fylket vårt. Ved utgangen av 2020 var 22 prosent av dem i det vi omtaler som utenforskap. Det vil si at de verken er i et registrert arbeidsforhold, gjennomfører høyere utdanning, er selvstendig næringsdrivende eller mottakere av alderspensjon. Antallet har gått svakt ned de siste årene, men det er fortsatt et bekymringsfullt høyt antall mennesker som verken er i jobb eller utdanning i Nordland.

Utenforskapet fordeler seg slik:

  • 21 800 står utenfor arbeidslivet og høyere utdanning, men mottar en trygdeytelse fra NAV til livsopphold. Dette tilsvarer 15,2 prosent av alle bosatt i Nordland mellom 20 og 66 år.
  • 9 600 står utenfor arbeidslivet og høyere utdanning, og mottar ingen trygdeytelse fra NAV. Dette tilsvarer 6,7 prosent av alle mellom 20 og 66 år.

Blant de unge mellom 20-29 år er 19,3 prosent i utenforskap. Dette utgjør 5 800 personer av de 29 900 personene i alderen 20-29 år som er bosatt i Nordland. Omtrent halvparten av disse mottar trygd, mens 3 000 av de yngste mottar ingenting og vi antar at de fleste er privat forsørget.

Det kan være mange gode grunner til at en for tiden ikke er i jobb eller gjennomfører utdanning. Samtidig har vi i NAV et særlig ansvar for å sikre at alle som vil og kan har mulighet til å være i jobb. Denne jobben lykkes vi ikke med uten tett samarbeid med gode samarbeidspartnere innen utdanning, helse, tiltaksarrangører, partene i arbeidslivet og aller viktigst den enkelte virksomhet.

Tidlig innsats kan forebygge mange år i utenforskap. Vi i NAV ser hvor viktig jobben som gjøres fra tidlig alder er, enten det er i barnehager eller barneskole eller at foreldre som trenger det får støtte til å gi sine barn en god oppvekst. Vi er mange som må bidra til tidlig, helhetlig og koordinert innsats for å sørge for at færrest mulig blir stående uten jobb eller utdanning. Fylkestinget vedtok nylig en strategi mot ungt utenforskap, og vi i NAV er med på samarbeidet for å få legge til rette for ungdom i Nordland får gjennomført opplæring.

Med felles innsats lykkes vi med inkludering

Det gode arbeidsmarkedet gir nå muligheter for de som ikke har jobb. Blant de som har vært ledige lenge, er det mange som ikke har den kompetansen som etterspørres. Andre årsaker til at en ikke er i jobb kan være utfordringer med helse, sosiale forhold eller manglende språkferdigheter. Det viktigste vi gjør nå er å legge til rette for at så mange som mulig kvalifiserer seg for de jobbene det er behov for og her er vi klar for mer samarbeid med arbeidsgiverne i Nordland.

Vi vet at vi gjennom samarbeid kan få enda flere langtidsledige, unge, innvandrere og personer med nedsatt arbeidsevne inn i jobb. Når vi gjør en felles innsats ser vi at vi lykkes. Så langt i år har NAV i Nordland formidlet over 1 000 ut i jobb i fylket. Inkludering i arbeidslivet og flere ut i jobb handler ofte om et godt samspill mellom offentlige og private aktører, med helse, utdanning og arbeidsgivere.

Vi trenger flere arbeidsgivere som ser muligheter og tør å tenke nytt når det gjelder rekruttering. Det kan være å søke etter medarbeidere der rett motivasjon for jobben er det viktigste, og at en deretter satser på kompetanseheving i virksomheten tett på jobben som skal gjøres. Dette vil være en stadig viktigere vei å gå for å skape kvalifiserte medarbeidere. I NAV har vi virkemidler som kan trygge ansettelsesprosessen, gi støtte til inkludering på arbeidsplassen og som kan styrke den enkeltes kompetanse.

NAV ønsker å bistå arbeidsgiverne med å få tak i de folkene de trenger. I Nordland har vi heldigvis mange virksomheter som er dyktige på inkludering og som vi lærer av. En av dem er Lerøy Norway Seafoods AS som nylig fikk prisen for «årets mangfoldvirksomhet». Fabrikken har 68% fremmedspråklige og tilrettelegger for ulik type opplæring som en naturlig del av sin kompetansestrategi. Dette er en vellykket og nødvendig strategi for å sikre nødvendig kompetanse og kapasitet, ifølge fabrikkleder Jørn-Åge Stikholmen.

Ta kontakt med ditt NAV-kontor når du skal legge din rekrutteringsstrategi! I kommunene i Nordland finnes det mange som kan tenke seg å jobbe bare de blir gitt muligheten. Vi trenger hver eneste innbygger og ofte er det gode muligheter for å tilrettelegge for kvalifisering samtidig som en er i jobb! Jo bedre vi er på inkludering i arbeidslivet jo mer attraktive blir Nordland for arbeidskraft utenfra, enten det er andre steder i landet eller utenfor landets grenser.