Når administrasjonen, med støtte av posisjonen med støttepartier legger fram sine årlige budsjettforslag, sammenliknes det med opprinnelig budsjett året før. Et budsjett som gjennom året korrigeres to til tre ganger (tilføres flere 10-talls millioner) og ender opp, år etter år, med et årsresultat med negativt avvik på rundt minst 40 mill.

Vi mener at et nytt budsjett må bygge på regnskapet året før og prognose, lagt i oktober for inneværende år. Det er de mest oppdaterte tall vi har tilgjengelig. Åpenbart vil mange si, men her i kommunen bygger vi altså på opprinnelig budsjett året før, et mye dårlige referansegrunnlag enn det vi faktisk har tilgjengelig. Resultatet blir deretter, et svakere fundert budsjett, og mye større usikkerhet knyttet til budsjett mot reell drift kommende år.

Vårt budsjett har en reell satsing på Oppvekst og Helse & Mestring, reduserer konsulentbruk, øke bevilgningene til vedlikehold av kommunale bygg, økt bevilgning til veivedlikehold, omdefinere satsing innen vann & avløp for å redusere veksten i gebyrer, redusere omfanget av investeringer, gi mer uttelling for investeringene og reduksjon av eiendomsskatten.

Vanlige boliger vil med dette budsjettet, fortsette i feil retning. Resultatet for 2023 blir cirka kr 14.000, – i årlig gebyr på Vann & Avløp og cirka kr 10.000, – i eiendomsskatt. En helt utrolig økning de siste 2–3 årene. Vi har advart sterkt mot denne utviklingen, og forslått endring i prioriterte investeringer, og ikke minst kreve mye bedre kontroll på gjennomføring.

Vi vil prioritere å renske opp i kloakk som går rett ut i fjære, i Stamsund- Nilsvika, Hartvågen og Svarholt tilsvarende i Buksnesfjorden, før vi bruker i 100 millioner klassen på å separer vann og kloakk i ledningsnettet, et minimalt problem. Vi vil sikre kvalitets-vann i Stamsund, før vi bygger nytt høydebasseng til kroner 40 millioner. Vi vil ta en stopp i bevilgningene til vannprosjektene rundt Gravdal 1 og 2, og be om en grundig gjennomgang, et prosjekt som ser ute til å være helt ute av kontroll.

Vi vil redusere kraftig bruk av konsulenter generelt. Vi vil bygge opp egen kompetanse på viktige fagfelt. Vi vil blant annet avvente gjennomføring av konsulentfasen for nytt Folkebad, estimert til kr 10 millioner, et prosjekt K.dir klokelig ønsker å utsette på grunn av økte investeringskostnader, og bruke disse midlene til å bedre vedlikeholdet på blant annet Gravdal barnehage og skolebygg/basseng. K.dri sitt forslag om å bruke kr0,5 millioner til konsulent for å finne ut av, hva vi allerede vet, om behov for vedlikehold, er bortkastet.

At kommunen skal bygge og leie ut lokaler til politietaten i konkurranse med private aktører er sløsing med kommunale ressurser, i planlegging, gjennomføring og med en betydelig økonomisk risiko. Kdir ville skrinlegge prosjektet i sommer, men posisjonen med støttepartier ville noe annet- utrolig!

Oppvekst:

Vi trenger å ta tak for å bedre læringsmiljø i klasserommet. Trolig med en noe strammere struktur og kanskje en bit av disiplin, men viktigst, vi må satse på kvalitet i alle ledd med godt utdannede lærere og støtteapparat som basis. Reduksjon av forskjellene i skolen, kan ikke møtes med å gjøre alle dårligere, men å få flere til å prestere ut fra sine forutsetninger. Vi har lagt inn en reell større satsing på seksjon oppvekst, med økt ressursbruk for tidlig innsats.

Helse & Mestring:

Posisjonen med støttepartier vedtok i juni i år å legge ned sykehjemmet på Gravdal, og bygge det om til leiligheter/omsorgsboliger. Beboerne skal betale mere, og pleiefaktoren skal ned. LeknesHagen skal være eneste institusjonsplass. Vi er virkelig usikker på om representantene nede i salen, skjønner hva de har vedtatt, og konsekvensene. Kanskje K.dir vil trekke pusten, og revurdere også dette initiativet. Regjering av AP/SP har tross alt i neste års budsjett, over natta, fjernet tilskuddsordningen for omsorgsboliger. Vi trenger flere omsorgsboliger uten tvil, men uten å legge ned de to institusjonsplassene vi har, hele «omsorgs-trappa» må benyttes. Presset for å få sykehjemsplasser vil bare øke med årene. Korttidsavdelingen på sykehjemmet blir i realiteten mer og mer langtidsplasser, men siden det er definert annerledes enn en langtidsplass, må ofte to og to bo på samme rom. Det blir økt press på hjemmetjenesten, og for mange blir belastningen på pårørende utrolig krevende. Dagene er lange på institusjon, og kanskje enda verre for mange som bor alene hjemme. Vi er de eneste prioriterer aktivitørstillinger, for å lette litt på ensomheten. Motstykket er flere kostbare investeringer og ditto driftskostnader, økende konsulentbruk og en voksende administrasjon for å nevne noe.

Les også

– To skritt fram og fire tilbake