De siste ukers avisoppslag angående kommunens arealplan og Plan-og Bygningsloven har til tider vært nedslående lesning. Jeg mener det er noen forhold som bør belyses og kommenteres.

Hva er hensikten med Plan og bygningsloven og hvorfor Arealplan?

Plan og Bygningslovens formål står i § 1 og lyder blant annet som følger:

«Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner.

Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser

Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning fra alle berørte interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives»

For å si det enkelt slik jeg velger å tolke loven:

Det som gjøres skal være i samråd med innbyggerne, flest mulig skal ha mulighet til å sette seg inn i de endringer som vedtas og det som skal skje skal være mest mulig etterrettelig og i samsvar med vedtatte planer slik at innbyggerne slipper å spekulere på hva som skjer.

Den vedtatt arealplan oppfatter jeg som en kontrakt mellom kommunestyret og befolkningen.

Så kan det jo skje at det er fornuftig å dispensere fra vedtatt plan. Dispensasjon er en mulighet i plan og bygningsloven og loven sier:

«§ 19-1 står det blant annet Dispensasjon krever grunngitt søknad»

«§ 19-2» Kommunen kan gi både varig og midlertidig despensasjon og det kan også settes vilkår for dispensasjon.» Videre står det:

«Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, lovens formålsbestemmelse eller nasjonale eller regionale interesser, blir vesentlig tilsidesatt. Fordelen ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene»

Fordelene og ulempene skal vurderes i forhold til samfunnets interesser og ikke søkers interesser.

Arealplan

Arealplanlegging er viktig for at arealene skal bli brukt på en effektiv og rasjonell måte.

Arealplanen er ikke noe administrasjonen i Vestvågøy kommune har funnet opp.

Arealplanen er ett politisk dokument som er vedtatt i kommunestyret etter et stort arbeid som er lagt ned av befolkningen og administrasjonen. Det arbeidet foregikk på følgende vis:

Det var folkemøter i Steinfjorden, Vestresand, Valberg, Stamsund og Gravdal og Leknes. Alle møtene var godt besøkt med unntak av Gravdal. Politikere fra Forvaltningsutvalget var invitert som observatører og undertegnede deltok på samtlige møter.

Videre hadde administrasjonen stand på Lofotsenteret hvor innbyggerne kunne komme med sine innspill. Det var videre offentlige høringsmøter på rådhuset om planforslaget.

I det hele tatt, så er det i min tid som politiker, og det begynner å bli noen år, ikke på noe tidspunkt gjennomført en så stor medvirkningsprosess i noen sak.

Det ble opprettet en styringsgruppe som bestod av alle, jeg gjentar alle politiske partier. Der ble alle innspill godt over 600 behandlet. Alt ligger på kommunens hjemmeside for de som er interessert. Til slutt endte saken i kommunestyret den 20.05.20 hvor den ble vedtatt uten de store endringer og i det vesentlige ble planen vedtatt enstemmig.

Så når fremtredende politikere og partier går ut og kritiserer planen så er det seg selv de kritiserer.

Hva er så det faktiske forhold:

I arealplanen er det satt av totalt 6900 dekar til boligformål, 147 dekar av disse ble tatt inn i den nye planen etter innspill fra innbyggerne.

Dette er fordelt på 1390 boliger fordelt på 119 områder rundt omkring i kommunen. I tillegg er lagt inn 360 boenheter/fritidsboliger i LNF spredt bebyggelse.

Det er videre satt av areal til å bygge 300 fritidsboliger.

Så når fremtredende politikere og partier hevder at det ikke er mulig å etablere seg andre plassen enn på Lekne eller andre sentrale strøk så oppfatter jeg det mest som en konkurranse i populisme og ikke som faktaopplysning.

Dette er situasjonen i dag. Den forrige arealplanen ble sist revidert i 2008 og så skjedde det absolutt ingen ting med arealsiden i 7 år. Alle som følger med i politikken vet hvem som var posisjon da.

Arbeidet med ny arealplan startet i 2017. Vestvågøy kommune har nå ett oppdatert planverk og revidering av arealplanen er allerede vedtatt å starte i 2023.

Er nåværende arealplan perfekt. Langt derfra. Det vil alltid være slik at det kommer opp saker, oppstår situasjoner som gjør at man hverken kan eller bør følge eksisterende arealplan og da dispenseres det. Dette bør dog være unntaket og ikke regelen, nettopp for at befolkningen skal være med å påvirke og gi uttalelse, altså for å oppfylle formålet til Plan og Bygningsloven,

For enkelte virker det som om at jo flere dispensasjoner jo bedre. Man er virkelig flink politiker dersom alle som søker dispensasjon får dispensasjon. Vel, vel, flotte greier helt til en dispensasjon kommer nært deg!

Det er også mulig å revidere enkelte områder i planen underveis. I siste møte i Forvaltningsutvalget tok AP til orde for å foreta en enkel revidering av området Bøstad/Borg/Liland. Det er åpenbart at der kan det foretas fortetting. Der var vi for lite ops i behandlingen av planen, selv de som driver med boligutvikling i området var heller ikke oppmerksom nok, viser det seg..

Arbeiderpartiet vil innvilge dispensasjoner når det ligger til rette for det og ikke er i strid med loven.

Videre ser vi frem til revidering av planen som skal starte om ett år og da håper vi at det vil komme mange innspill.

Leknes 31.01.2022

Eva-Karin Busch
Gruppeleder AP