Kommunen har valgt å legge inn anbud på utleie av etatsbygg/politihus på Leknes, i konkurranse med private trolig lokale aktører.

Nå når tilbudet er levert og trolig bindende i 60–90 dager, ber vi om at følgende informasjon/dokumentasjon framlegges Kommunestyret:

Informasjon/dokumentasjon knyttet til administrativ og politisk behandling inkl. saksdokumenter lagt fram i lukkete møter i Formannskapet. Innstillinger fra Kdir og vedtak gjort av Formannskapet med dissenser.

Legge fram all informasjon om tilbudet og risikovurdering på kort og lengre sikt:

  • Utleieavtalen termineres etter 10 -15-20år
  • Vurdere om Kommunen selv har behov for bygningsmassen, med samme kalkulerte husleie, i en tid der antall ansatte ikke bør øke, men reduseres
  • Markedsleie på Leknes og inndekning av eventuell prisdifferansen
  • Avskrivningstid sammenholdt hva private aktører kan legge til grunn
  • Rente risiko
  • Bygge kostnads-risiko
  • Tomteverdi
  • Annen relevant dokumentasjon
  • Kommunalbankens regler for finansiering av utleiebygg. Antall år nedbetaling, rentenivå og krav om egenkapital.

Formannskapet som kollegium har ikke fått anledning til å behandle endelig pristilbud med forutsetninger.

Informasjonen som gis skal blant annet belyse om:

Formannskapet ved Ordfører/varaordfører har gått ut over sine fullmakter, i forhold til Kommunestyrets vedtatte investeringsbudsjett 2022. Tatt hensyn til blant annet at pristilbudet skal være å betrakte som «selvfinansierende» for kommunen, og innenfor budsjettrammen som opprinnelig innbefattet ambulanse og politienheten, men nå bare politienheten.

Velger Ordfører ikke å legge fram en helhetlig informasjon til Kommunestyret i oktober 2022, tar FRP forbehold om at saken forelegges Kontrollutvalget og eventuelt Statsforvalteren for å få vurdert om Formannskapet ved Ordfører/vara-Ordfører har gått ut over sine fullmakter med innlevering av dette bindende tilbudet.

Kommunen har levert tilbud på ny politistasjon. Pål ønsker mer informasjon: – Formannskapet har ikke fått anledning til å behandle endelig pristilbud med forutsetninger