På vegne av Flakstad distriktsliste hadde jeg som kommunestyremedlem levert følgende spørsmål til kommunestyrets møte 26 januar 2021:

Skriftlig spørsmål til spørretimen. Kommunestyrets møte 26 januar 2021.

Vedrørende kommunestyrets flertallsvedtak om bygging av ny skole på Ramberg uten garderober og flerbrukshall. Også vedrørende kommunestyrets flertallvedtak om å leie deler av Flakstad Idrettslags, muligens en gang i fremtiden oppsatte store idrettshall, til de formål eventuelt nytt skolebygg ikke kan tilby.

Etter å ha lest Lofotposten torsdag 14. januar og lørdag 16. januar, sitter undertegnede igjen sterkt undrende med mange spørsmål. Tilsynelatende forskutterer og påbegynner «noen» forhandlinger og prosesser i dølgsmål for å få det som de vil i skole-/hallsaken.

Uten øvrig kommentar til nevnte avisoppslag har vi fra FDL følgende spørsmål til ordfører/rådmann:

 1. Hvem, eller hvilken kommunal myndighet, engasjerte kommunenes revisjonsselskap til å undersøke muligheten for kommunen til å sponse Moskenes sitt økonomiske bidrag til Flakstad Idrettslag?

  Hvor stort beløp er det snakk om her?

  Når møtte kommunenes revisjonsselskap Moskenes kommune til forhandlinger?

  Hvem deltok fra kommunen i disse forhandlingene? Her ønskes navn på deltagere, og dato på når møtet/møtene fant sted.

 2. Hvem, eller hvilken myndighet i vår kommune, har forhandlet med Moskenes kommune om å få til at betalt leie for eventuell bruk av svømmebasseng på Sørvågen skole kunne bokføres som Moskenes sitt bidrag til Flakstad Idrettslag?

  Her ønskes også navn på initiativtager og kommunens forhandler i saken, samt dato på når slike forhandlinger ble gjennomført.

 3. Hvorfor er jeg som representant i formannskap og kommunestyre ikke informert om absolutt alt vår kommune foretar seg i skole/hallspørsmålet?

  Mener ordfører/rådmann at disse merkelige initiativene, som utfordrer vår kommune betydelig økonomisk, skulle vært lovlig behandlet og forankret på politisk nivå, gjennom formannskap og kommunestyre?

  Steinar Friis (FDL)

Undertegnede hadde av lovlig grunn meldt forfall til møtet. Spørsmålet ble derfor naturlig nok tatt opp av varamann fra Distriktslista. Denne rapporterer om diffust og ufullstendig svar fra deg.

At du i tillegg nekter representanten å komme med oppfølgingsspørsmål/kommentar til ditt svar er for meg helt uforståelig, men ikke uventet. Over tid er man blitt godt kjent med din ordførerevne til å finne opp, og gjerne få flertall for, denslags avgjørelser i kommunestyremøtene.

Med litt erfaring fra styre og stell er det min oppfatning at et lovlig innkalt varamedlem skal behandles som fullverdig medlem av kommunestyret, også når det gjelder behandling av innsendte spørsmål.

Imidlertid har jeg funnet svar på vårt spørsmål på kommunens postliste datert 5. januar i år. Der bør forresten alle som har adgang til det gå inn og lese.

Javel. Det er altså du som ordfører, kanskje med en hvisken i øret fra Flakstad Idrettslag, som ene og alene står bak dette etter mitt skjønn urealistiske stuntet.

Her opptrer du som om det er viktigere for kommunen at idrettslaget får opp en stor idrettshall enn at barn og voksne i vår kommune snarlig kan ta i bruk et moderne formålstjenlig skolebygg. En smule på kant med hva en ordfører, her i dølgsmål, bør tillate seg.

Imidlertid, som fullverdig representant, tillater jeg meg på denne måte å komme med følgende oppfølgingsspørsmål til deg:

- Hvor i arbeidet med å få opp et nytt fullverdig skolebygg på Ramberg mener du ditt initiativ bidrar best?

Beløpene du her ser det likt å «gi bort» er altså store. Det er snakk om fem prosent av total hallkostnad som éngangsutbetaling, og videre fem prosent av hallens driftskostnader i 20 år fremover som vi eventuelt skal ut med til Moskenes kommune som gave.

Et slikt kostbart «sprell» fra deg harmonerer lite med dine øvrige gjentatte utsagn om at kommunen ikke har råd til å bygge et skikkelig skolebygg.

Her kalkuleres også med at kommunen betaler et engangsbeløp som egenkapital til idrettslaget i størrelsesorden 7,5 million til 13,5 millioner, alt etter hvilken sats Senterpartiet+SV kan finne på å støtte.

Og om dette skulle gå i orden, så har i tillegg flertallet i kommunestyret tidligere vedtatt å leie, hos idrettslaget, deler av denne hallen til omkring 1,5 millioner per år.

Hvor mange år regner du med dette leieforholdet skal pågå?

Hvis idrettslaget eier denne hallen når den er betalt, og ikke da gir oss gratis husleie, vil leie i 40 år her eksempelvis koste oss 60 millioner.

Er du enig med meg om at denne utgift uansett, her til et ufullstendig skolebygg, må regnes inn i hva dette skoleprosjektet vil koste vår kommune totalt, hvis dere i Senterpartiet og SV får det som dere vil her?

Til slutt: Nå har dere, flertallet i Flakstad kommunestyre, i siste møte vedtatt å rykke arbeidet med ny skole i Flakstad tilbake til start. I så måte ser vi fram til å møte opp på denne startstreken.

Der vil vi på nytt forsøke å bidra til at man i fellesskap manøvrerer seg ut av din og flertallets drømmerier, om at et praktisk og økonomisk sørgelig sammensurium mellom en liten kommune og et lite idrettslag er veien å gå for å få opp et moderne anvendelig skolebygg i Flakstad.

Et skolebygg med en integrert stor flerbrukshall på 16x24 meter.

Et skolebygg som i følge rikelig med innspill, er ønsket fra alle brukere av bygget.

Et skolebygg som i mange år skal være i bruk, i arbeidstid som i fritid, av store og små flakstadfjerdinger.

Les også

Hallsaken i Flakstad idrettslag: Abelsen fratrer styreverv

Les også

Abelsens bønn til ordføreren: – Lytt til dine innbyggere

Les også

Tilsvar til Raymond Abelsen: – Flakstad IL går for flerbrukshall

Les også

– Har ikke forandret mening

Les også

- Flakstad kommune - et mangelfullt demokrati?

Les også

Idrettshall- for hvem

Les også

Skole i Flakstad - et samfunnsanliggende

Les også

Til politikere, foreldre og innbyggere: – Er idrettshall viktigere enn skole i Flakstad?