Joep Aarts har i sitt leserinnlegg «Lokalbusser på tomgang» satt søkelyset på et tema som er viktig for oss i Lofotrådet. Og det er ikke bare Joep Aarts som er opptatt av lokalbussen, det er også Ungdommens kommunestyre i Vestvågøy. De har mer og bedre kollektivtransport som en av sine hjertesaker.

Kommunene i Lofoten har gjennom Lofotrådet allerede startet jobben med denne utfordringa.

I Lofotrådets innspill til regional transportplan (2022 – 2033) tidligere i år, har Lofotrådet bedt Nordland fylkeskommune om å sette i gang ett eller flere pilotprosjekt for fleksible kollektivløsninger og å koordinere kollektivtilbudet i Lofoten bedre.

Gjennom programmet «Lofoten – De Grønne Øyene 2030» har Lofotkommunene vedtatt ambisiøse mål for å utvikle Lofoten til et attraktivt og livskraftig lavutslippssamfunn for sine innbyggere og besøkende. Vi jobber også aktivt for inkludering og for å hindre utenforskap, og da er transporttilbud for grupper som ikke har tilgang til bil avgjørende. Lofoten har også utfordringer knyttet til trafikkavvikling i høysesongene, og et bedre kollektivtilbud vil både kunne avhjelpe trafikale utfordringer, kutte utslipp av klimagasser og gi en bedre opplevelse for besøkende.

Et eksempel på pilotprosjekt kan være «bestilling på forespørsel» i egnede områder i Lofoten. En slik løsning vil bidra til å nå målene i fylkeskommunens handlingsprogram om mer miljøvennlig transport gjennom å satse på tilgjengelige og brukervennlige kollektivløsninger. En pilot vil gi verdifull læring for hvordan tettsteder og distrikter i Nordland gjennom smarte kollektivløsninger kan få til samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og slik nå målene om et grønt skifte og et mer inkluderende samfunn.

Lofotrådet har også bedt om at kollektivtilbudet i Lofoten i større grad må tilpasses sesongutfordringer i reiselivet. Og ikke minst at kollektivtilbudet må ses i sammenheng, slik at ruter for fly, buss, hurtigrute, ferge og hurtigbåter koordineres bedre.

Satsingen «Lofoten – De grønne øyene 2030» og Veikartet, som er vedtatt av alle kommunestyrene i Lofoten, gir oss en betydelig tyngde inn mot beslutningstakerne i fylkeskommune og departement.

Lofotrådet har notert seg Joep Aarts sine gode innspill. Vi vil ta disse med til et regionalt samferdselsmøte med Nordland fylkeskommune 9. september, hvor nettopp kollektivtransport står på agendaen. Det er Nordland fylkeskommune som tar beslutningene, men Lofotrådet skal være en aktiv pådriver for å bidra til de beste løsningene for våre innbyggere og besøkende i Lofoten.

Les også

Lokalbusser på tomgang: – Noe spissformulert, det er ikke så mye vits med en lavutslippssone som utelukkende er basert på at det ikke går busser